SFS 2014:1561 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg / SFS 2014:1561 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
141561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PCKNAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PCKNAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PCKNAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PCKNAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:PCKNAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PCKNAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PCKNAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:PCKNAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:PCKNAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:PCKNAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:184px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2014:52) om <br/>infrastrukturavgifter p� v�g;</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2014:52) om infra-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">strukturavgifter p� v�g</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att nuvarande 1416 �� ska betecknas 1820 ��,<br/><i>dels</i> att 6 och de nya 19 och 20 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 14, 15 och 16 �� ska s�ttas n�rmast f�re 18,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">19 respektive 20 �,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras fyra nya paragrafer, 1417 ��, och n�rmast f�re 14</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och 17 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">De kostnader som avses i 5 � f�rsta stycket ska f�rdelas mellan olika</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">kategorier av bilar utifr�n deras ber�knade andelar av kostnaderna. Kostna-<br/>derna f�r en kategori av bilar f�r p� motsvarande s�tt f�rdelas mellan olika<br/>typer av bilar inom kategorin.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den andel av kostnaderna enligt 5 � f�rsta stycket f�rsta meningen som</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">kan h�nf�ras till respektive kategori eller typ av bilar ska motsvara deras<br/>ber�knade andel av trafiken p� v�gavsnittet. Om h�gre kostnader f�r att upp-<br/>f�ra och underh�lla infrastrukturen kan h�nf�ras till en viss kategori av bilar,<br/>f�r den andel av kostnaderna som ska b�ras av den kategorin justeras i mot-<br/>svarande m�n. Detsamma g�ller om h�gre kostnader kan h�nf�ras till en viss<br/>typ av bil inom en kategori. Om kostnaderna f�r en viss kategori av bilar, eller<br/>en viss typ av bil inom en kategori, helt eller delvis finansieras med andra<br/>medel �n l�n som ska �terbetalas med infrastrukturavgifter eller direkt med<br/>int�kter fr�n infrastrukturavgifter, ska de kostnader som ska b�ras av den<br/>kategorin eller typen av bil justeras i motsvarande m�n.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">De ber�knade andelar av kostnaderna som ska h�nf�ras till olika kategorier</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och typer av bilar ska kontrolleras regelbundet och vid behov justeras.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Anv�ndningsf�rbud</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">En avgiftspliktig bil f�r inte anv�ndas om infrastrukturavgift som avses</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">i 1 � f�rsta stycket 1 eller avgift som har meddelats med st�d av 20 � f�rsta<br/>stycket 6 inte har betalats inom f�reskriven tid. Anv�ndningsf�rbud intr�der<br/>dock f�rst n�r</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den totala avgiftsskulden uppg�r till mer �n 5 000 kronor, och</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1561</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1561</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. minst sex m�nader har g�tt fr�n den dag d� ett belopp �verstigande 5 000</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kronor senast skulle ha betalats.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">I den totala avgiftsskulden ska inte r�knas in<br/>1. avgift som en tidigare �gare av bilen �r skyldig att betala och som har</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">beslutats efter �garbytet,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">2. avgift f�r vilken anst�nd med betalningen g�ller.<br/>Anv�ndningsf�rbudet g�ller till dess den totala avgiftsskuld som har lett till</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rbudet har betalats.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r den myndighet som regeringen best�mmer</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">medge att en viss bil f�r anv�ndas trots f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en bil har s�lts vid en exekutiv f�rs�ljning eller av ett konkursbo,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r den anv�ndas av den nya �garen �ven om infrastrukturavgift som avses i<br/>1 � f�rsta stycket 1 eller avgift som har meddelats med st�d av 20 � f�rsta<br/>stycket 6, som en tidigare �gare �r betalningsskyldig f�r, inte har betalats.<br/>Detsamma g�ller f�r en bil som tillh�r ett konkursbo i fr�ga om avgift som<br/>konkursg�lden�ren eller en tidigare �gare �r betalningsskyldig f�r.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en bil anv�nds i strid med 14 �, ska en polisman eller bilinspekt�r</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ta hand om bilens registreringsskyltar.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som enligt f�rsta stycket har tagit hand om bilens registreringsskyltar</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r medge att bilen f�rs till n�rmaste l�mpliga avlastningsplats eller uppst�ll-<br/>ningsplats.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut enligt 14 � fj�rde stycket f�r �verklagas till allm�n f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">domstol. Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en infrastrukturavgift p� allm�n v�g eller en avgift som har med-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">delats med st�d av 20 � f�rsta stycket 6 inte betalas i r�tt tid, ska avgiften l�m-<br/>nas f�r indrivning. Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att indrivning inte<br/>beh�ver beg�ras f�r ringa belopp.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">statliga fordringar m.m. Vid indrivning f�r verkst�llighet enligt uts�knings-<br/>balken ske.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut enligt f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen g�ller</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">omedelbart, om inte n�got annat anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om v�gar som avses i 1 � f�rsta stycket 1 meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. vilka v�gavsnitt som ska avgiftsbel�ggas,<br/>2. vilka fordon som ska omfattas av avgiftsplikt,<br/>3. infrastrukturavgiftens storlek,<br/>4. avgiftspliktens intr�de,<br/>5. beslut om och betalning av infrastrukturavgift, och<br/>6. avgifter med anledning av att infrastrukturavgift inte har betalats i r�tt</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tid.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:1561</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">v�gar som ing�r i TEN-T-v�gn�tet i Sverige eller som �r motorv�gar meddela<br/>f�reskrifter om rapportering.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2015.<br/>2. Lagen till�mpas inte p� infrastrukturavgifter som avser passager av</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">betalstationer som skett f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ANNA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter p� v�g;

utf�rdad den 19 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2014:52) om infra-

strukturavgifter p� v�g

dels att nuvarande 1416 �� ska betecknas 1820 ��,
dels att 6 och de nya 19 och 20 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 14, 15 och 16 �� ska s�ttas n�rmast f�re 18,

19 respektive 20 �,

dels att det ska inf�ras fyra nya paragrafer, 1417 ��, och n�rmast f�re 14

och 17 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

6 �

De kostnader som avses i 5 � f�rsta stycket ska f�rdelas mellan olika

kategorier av bilar utifr�n deras ber�knade andelar av kostnaderna. Kostna-
derna f�r en kategori av bilar f�r p� motsvarande s�tt f�rdelas mellan olika
typer av bilar inom kategorin.

Den andel av kostnaderna enligt 5 � f�rsta stycket f�rsta meningen som

kan h�nf�ras till respektive kategori eller typ av bilar ska motsvara deras
ber�knade andel av trafiken p� v�gavsnittet. Om h�gre kostnader f�r att upp-
f�ra och underh�lla infrastrukturen kan h�nf�ras till en viss kategori av bilar,
f�r den andel av kostnaderna som ska b�ras av den kategorin justeras i mot-
svarande m�n. Detsamma g�ller om h�gre kostnader kan h�nf�ras till en viss
typ av bil inom en kategori. Om kostnaderna f�r en viss kategori av bilar, eller
en viss typ av bil inom en kategori, helt eller delvis finansieras med andra
medel �n l�n som ska �terbetalas med infrastrukturavgifter eller direkt med
int�kter fr�n infrastrukturavgifter, ska de kostnader som ska b�ras av den
kategorin eller typen av bil justeras i motsvarande m�n.

De ber�knade andelar av kostnaderna som ska h�nf�ras till olika kategorier

och typer av bilar ska kontrolleras regelbundet och vid behov justeras.

Anv�ndningsf�rbud

14 �

En avgiftspliktig bil f�r inte anv�ndas om infrastrukturavgift som avses

i 1 � f�rsta stycket 1 eller avgift som har meddelats med st�d av 20 � f�rsta
stycket 6 inte har betalats inom f�reskriven tid. Anv�ndningsf�rbud intr�der
dock f�rst n�r

1. den totala avgiftsskulden uppg�r till mer �n 5 000 kronor, och

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86.

SFS 2014:1561

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1561

2. minst sex m�nader har g�tt fr�n den dag d� ett belopp �verstigande 5 000

kronor senast skulle ha betalats.

I den totala avgiftsskulden ska inte r�knas in
1. avgift som en tidigare �gare av bilen �r skyldig att betala och som har

beslutats efter �garbytet,

2. avgift f�r vilken anst�nd med betalningen g�ller.
Anv�ndningsf�rbudet g�ller till dess den totala avgiftsskuld som har lett till

f�rbudet har betalats.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r den myndighet som regeringen best�mmer

medge att en viss bil f�r anv�ndas trots f�rsta stycket.

15 �

Om en bil har s�lts vid en exekutiv f�rs�ljning eller av ett konkursbo,

f�r den anv�ndas av den nya �garen �ven om infrastrukturavgift som avses i
1 � f�rsta stycket 1 eller avgift som har meddelats med st�d av 20 � f�rsta
stycket 6, som en tidigare �gare �r betalningsskyldig f�r, inte har betalats.
Detsamma g�ller f�r en bil som tillh�r ett konkursbo i fr�ga om avgift som
konkursg�lden�ren eller en tidigare �gare �r betalningsskyldig f�r.

16 �

Om en bil anv�nds i strid med 14 �, ska en polisman eller bilinspekt�r

ta hand om bilens registreringsskyltar.

Den som enligt f�rsta stycket har tagit hand om bilens registreringsskyltar

f�r medge att bilen f�rs till n�rmaste l�mpliga avlastningsplats eller uppst�ll-
ningsplats.

�verklagande

17 �

Beslut enligt 14 � fj�rde stycket f�r �verklagas till allm�n f�rvaltnings-

domstol. Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

19 �

Om en infrastrukturavgift p� allm�n v�g eller en avgift som har med-

delats med st�d av 20 � f�rsta stycket 6 inte betalas i r�tt tid, ska avgiften l�m-
nas f�r indrivning. Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att indrivning inte
beh�ver beg�ras f�r ringa belopp.

Best�mmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning f�r verkst�llighet enligt uts�knings-
balken ske.

Ett beslut enligt f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen g�ller

omedelbart, om inte n�got annat anges i beslutet.

20 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i fr�ga

om v�gar som avses i 1 � f�rsta stycket 1 meddela f�reskrifter om

1. vilka v�gavsnitt som ska avgiftsbel�ggas,
2. vilka fordon som ska omfattas av avgiftsplikt,
3. infrastrukturavgiftens storlek,
4. avgiftspliktens intr�de,
5. beslut om och betalning av infrastrukturavgift, och
6. avgifter med anledning av att infrastrukturavgift inte har betalats i r�tt

tid.

background image

3

SFS 2014:1561

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i fr�ga om

v�gar som ing�r i TEN-T-v�gn�tet i Sverige eller som �r motorv�gar meddela
f�reskrifter om rapportering.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2015.
2. Lagen till�mpas inte p� infrastrukturavgifter som avser passager av

betalstationer som skett f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.