SFS 2018:374 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg / SFS 2018:374 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
SFS2018-374.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på

väg

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (2014:52) om infrastruktur-
avgifter på väg ska ha följande lydelse.

18 §2 Den som tar ut infrastrukturavgifter på vägar som avses i 1 § första
stycket 2 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som verksamheten innebär.

I fråga om infrastrukturavgifter på vägar som avses i 1 § första stycket 1

finns bestämmelser om personuppgiftsansvar i lagen (2001:558) om vägtrafik-
register.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2014:1561.

SFS

2018:374

Publicerad
den

4 maj 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.