SFS 2019:378 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

SFS2019-378.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på

väg

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (2014:52) om infra-
strukturavgifter på väg ska ha följande lydelse.

18 §2 Den som tar ut infrastrukturavgifter på vägar som avses i 1 § första
stycket 2 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som verksamheten innebär.

I fråga om infrastrukturavgifter på vägar som avses i 1 § första stycket 1

finns bestämmelser om personuppgiftsansvar i vägtrafikdatalagen
(2019:369).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Senaste lydelse 2018:374.

SFS

2019:378

Publicerad
den

7 juni 2019

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.