SFS 2022:352 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

SFS2022-352.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på

väg

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 14 §§ lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter på väg ska ha följande lydelse.

5 §2 Infrastrukturavgifter som avses i 1 § första stycket 1 ska bestämmas
så att de totala avgiftsintäkterna inte överstiger kostnaderna för uppförande
och utveckling av det vägavsnitt som avgifterna avser samt för uppförande,
underhåll, drift och utveckling av tillhörande avgiftssystem. Endast
kostnader som har finansierats med lån som ska återbetalas med
infrastrukturavgifter och kostnader som ska finansieras direkt med intäkter
från infrastrukturavgifter ska ingå i kostnadsunderlaget.

Infrastrukturavgifter ska baseras på en tidsperiod som motsvarar

infrastrukturens planerade livslängd eller en annan tid som inte understiger
20 år.

14 §3 En avgiftspliktig bil får inte användas om infrastrukturavgift som
avses i 1 § första stycket 1 eller avgift som har meddelats med stöd av 20 §
första stycket 6 inte har betalats inom föreskriven tid. Användningsförbud
inträder dock först när

1. den totala avgiftsskulden uppgår till mer än 5 000 kronor, och
2. minst sex månader har gått från den dag då ett belopp överstigande

5 000 kronor senast skulle ha betalats.

I den totala avgiftsskulden ska inte räknas in
1. avgift som en tidigare ägare av bilen är skyldig att betala och som har

beslutats efter ägarbytet,

2. avgift för vilken anstånd med betalningen gäller, eller
3. avgift som en EETS-betalningsförmedlare är skyldig att betala enligt

17 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Användningsförbudet gäller till dess den totala avgiftsskuld som har lett

till förbudet har betalats.

Om det finns särskilda skäl, får den myndighet som regeringen bestämmer

medge att en viss bil får användas trots första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

1 Prop. 2021/22:118, bet. 2021/22:TU10, rskr. 2021/22:230.
2 Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.
3 Senaste lydelse 2014:1561.

SFS

2022:352

Publicerad
den

6 maj 2022

background image

2

SFS

2022:352

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.