SFS 2022:1234 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg / SFS 2022:1234 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
SFS2022-1234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på

väg

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § lagen (2014:52) om infrastruk-
turavgifter på väg ska ha följande lydelse.

15 §2 Om en bil har sålts vid en exekutiv försäljning, av ett konkursbo eller
enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får den användas
av den nya ägaren även om infrastrukturavgift som avses i 1 § första
stycket 1 eller avgift som har meddelats med stöd av 20 § första stycket 6,
som en tidigare ägare är betalningsskyldig för, inte har betalats. Detsamma
gäller för en bil som tillhör ett konkursbo i fråga om avgift som konkurs-
gäldenären eller en tidigare ägare är betalningsskyldig för.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN S�THERBERG

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:239, bet. 2021/22:TU18, rskr. 2021/22:450.
2 Senaste lydelse 2014:1561.

SFS

2022:1234

Publicerad
den

6 juli 2022

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.