SFS 2018:187 Lag om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

SFS2018-187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:953) om

kollektivtrafikresenärers rättigheter

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:953) om kollek-
tivtrafikresenärers rättigheter

dels att nuvarande 18 och 19 §§ ska betecknas 19 och 20 §§,
dels att rubrikerna närmast före 18 och 19 §§ ska sättas närmast före 19

och 20 §§,

dels att det ska införas en ny paragraf, 18 §, och närmast före 18 § en ny

rubrik av följande lydelse.

Ersättning till transportören
18 §
I 9 § järnvägstrafiklagen (2018:

181) finns bestämmelser om trans-

portörens rätt till ersättning i vissa fall av en infrastrukturförvaltare för skada
som uppkommer för transportören till följd av dennes skyldigheter enligt 14
och 15 §§ i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193.

SFS

2018:187

Publicerad
den

11 april 2018