SFS 2019:721 Lag om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter / SFS 2019:721 Lag om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
SFS2019-721.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:953) om

kollektivtrafikresenärers rättigheter

Utfärdad den 7 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 20 §§ lagen (2015:953) om
kollektivtrafikresenärers rättigheter ska ha följande lydelse.

6 § Ett avtalsvillkor som i jämförelse med 12�17, 19 eller 20 § är till
nackdel för resenären är utan verkan mot denne.

20 §2 En fordran enligt 14, 15 eller 19 § upphör, om resenären inte väcker
talan inom tre år från det att fordran uppkom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:141, bet. 2019/20:CU2, rskr. 2019/20:15.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:187.

SFS

2019:721

Publicerad
den

22 november 2019

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.