SFS 2012:95 Lag om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart / SFS 2012:95 Lag om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
120095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för
sjömän;

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 § lagen (1998:958) om vilotid

för sjömän ska ha följande lydelse.

5 §

Sjömän under 18 år har rätt till minst nio timmars sammanhängande

nattvila. I vilotiden ska ingå tiden mellan klockan 24.00 och klockan 05.00.

Undantag från första stycket får göras om den sammanhängande nattvilan

skulle förhindra ett effektivt genomförande av ett utbildningsprogram för så-
dana sjömän.

Undantag enligt andra stycket förutsätter att arbetet inte skadar sjömän-

nens hälsa eller välbefinnande. Innan undantag medges ska berörda redar-
och sjöfolksorganisationer höras.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133.

2 Jfr rådets direktiv 2009/13/EG av den 16 februari 2009 om genomförande av det av-
tal som ingåtts av European Community Shipowners�" Associations (ECSA) och Euro-
pean Transport Workers�" Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till
sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG (EUT L 124, 20.5.2009, s. 30, Celex
32009L0013).

SFS 2012:95

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.