SFS 2016:960 Lag om arbetstid vid inlandssjöfart

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart / SFS 2016:960 Lag om arbetstid vid inlandssjöfart
160960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om arbetstid vid inlandssjöfart;

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller för arbetstagare som ingår i besättningen eller har

andra uppgifter ombord på farkoster som används för yrkesmässig inlands-
sjöfart i Sverige.

En person som arbetar ombord på en farkost som ingår i ett företag som

personen driver ska dock inte omfattas av denna lag, även om personen anses
som arbetstagare i det egna företaget.

Uttryck i lagen

2 §

I denna lag betyder

1 Prop. 2015/16:189, bet. 2016/17:TU3, rskr. 2016/17:28.

2 Jfr rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om genomförande av det
europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre
vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organi-
sation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), i den ursprungliga
lydelsen.

1. farkost
2. flytande utrustning

fartyg eller flytande utrustning,
flytande installationer som bär upp ar-
betsredskap som kranar, muddringsut-
rustning, pålkranar eller hissar,

3. arbetstid

tid under vilken arbetstagaren under ar-
betsgivarens eller dennes företrädares
ledning utför arbete på, vid och för far-
kosten, är avdelad för arbete eller måste
vara beredd att arbeta (jourtid),

4. viloperiod

period som inte är arbetstid, inräknat
viloperioder som var och en överstiger
15 minuter på en farkost i drift, på en
stillastående farkost och i land,

5. vilodag

oavbruten viloperiod på 24 timmar som
arbetstagaren tillbringar på en fritt vald
ort,

SFS 2016:960

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:960

Arbetstid

3 §

Fastställandet av arbetstiden ska grundas på en åtta timmars arbetsdag.

4 §

Den genomsnittliga arbetstiden under en tolvmånadersperiod (beräk-

ningsperioden) får inte överstiga 48 timmar per vecka.

5 §

Arbetstiden under beräkningsperioden får inte överstiga 2 304 timmar.

Om anställningstiden är kortare än beräkningsperioden, ska den högsta till-

låtna arbetstiden minskas i motsvarande mån.

6 §

Arbetstiden får inte överstiga

1. 14 timmar under en 24-timmarsperiod, och
2. 84 timmar under en sjudagarsperiod.
Om det enligt tjänstgöringsplanen finns fler arbets- än vilodagar, får den

genomsnittliga veckoarbetstiden under en fyramånadersperiod inte överstiga
72 timmar.

Vilan under en 24-timmarsperiod får delas upp i högst två perioder varav

en period om minst 6 timmar. Tiden mellan två viloperioder får inte överstiga
14 timmar.

7 §

Undantag från 6 § tredje stycket får göras genom kollektivavtal, som på

arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en organisation som är att anse
som en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbe-
stämmande i arbetslivet. Undantag får i fråga om arbetstagare som är vakt-
gående eller har andra uppgifter som rör fartygets säkerhet eller förhindrande
av förorening göras endast för arbetstagare ombord på sådana passagerarfar-
tyg som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Undantag enligt första stycket får innebära att vilotiden delas upp i högst

tre perioder varav en period om minst 6 timmar och de övriga om minst
1 timme. Tiden mellan två viloperioder får inte överstiga 14 timmar. Undan-
tag får inte göras under mer än två 24-timmarsperioder under en sjudagars-
period. Tiden mellan två perioder av undantag får inte understiga en tid som
är dubbelt så lång som den tid som undantaget varat.

8 §

Antalet arbetsdagar i följd får inte överstiga 31.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur många vilodagar arbetstagaren har rätt till.

Rast

9 §

Varje arbetstagare vars arbetsdag är längre än sex timmar har rätt till

rast.

6. inlandssjöfart

sjöfart som bedrivs med farkoster
som har något av de certifikat som
avses i 3 kap. 1 a § fartygssäkerhetsla-
gen (2003:364).

background image

3

SFS 2016:960

Nattarbete

10 §

Nattarbetstiden får vara högst 42 timmar under en sjudagarsperiod.

Med natt avses tiden mellan kl. 23.00 och 6.00.

11 §

Arbetstagare under 18 år har rätt till minst nio timmars sammanhäng-

ande nattvila. Tiden mellan klockan 24.00 och klockan 05.00 ska ingå i natt-
vilan.

Undantag från första stycket får göras om den sammanhängande nattvilan

skulle förhindra ett effektivt genomförande av ett utbildningsprogram för så-
dana arbetstagare. Undantag förutsätter att arbetet inte skadar arbetstagarnas
hälsa eller välbefinnande. Innan undantag medges ska berörda redar- och sjö-
folksorganisationer höras.

Krissituationer

12 §

Bestämmelserna i 4�11 §§ hindrar inte att en arbetstagare på befälha-

varens eller dennes ställföreträdares begäran ska arbeta det antal timmar som
behövs för att trygga farkostens, de ombordvarandes eller lastens omedelbara
säkerhet eller för att bistå andra fartyg eller personer i sjönöd, till dess förhål-
landena har återgått till det normala.

Så snart det är möjligt efter det att förhållandena har återgått till det nor-

mala ska befälhavaren eller dennes ställföreträdare se till att alla arbetstagare
som har arbetat under en schemalagd viloperiod får tillräcklig vila.

Registrering av arbetstid

13 §

Befälhavaren eller den han eller hon utser ska se till att arbetstagarnas

arbetstid och viloperioder registreras. Befälhavaren ska se till att uppgifterna
sparas ombord åtminstone till beräkningsperiodens utgång.

De registrerade uppgifterna ska senast före påföljande månads slut grans-

kas och godkännas gemensamt av arbetsgivaren eller dennes företrädare och
arbetstagaren.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får en kopia av de godkända re-

gistrerade uppgifterna. Arbetstagaren ska spara dessa i minst ett år.

Hälsoundersökning

14 §

Arbetsgivaren ska erbjuda alla arbetstagare en årlig hälsoundersök-

ning. Undersökningen ska bekostas av arbetsgivaren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hälsoundersökningen.

Tillsyn

15 §

Bestämmelser om tillsyn och om inskränkningar i användningen av

farkoster med anledning av denna lag finns i fartygssäkerhetslagen
(2003:364).

background image

4

SFS 2016:960

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Sanktionsavgift

16 §

Regeringen får meddela föreskrifter om sanktionsavgifter för överträ-

delser av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN L�VFEN

ANNA JOHANSSON
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.