SFS 1998:958 Lag om vilotid för sjömän

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart / SFS 1998:958 Lag om vilotid för sjömän
980958.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om vilotid för sjömän;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller, med de undantag som anges i 2 §, sjömän som är an-

ställda för fartygsarbete på svenskt fartyg.

Bestämmelserna gäller även
1. andra anställda än sjömän som utför fartygsarbete som beräknas pågå

under längre tid än en vecka,

2. de personer som utan att vara anställda tjänstgör i någon funktion på ett

fartyg och är vaktindelade.

Med fartygsarbete avses i denna lag arbete för fartygets räkning som ut-

förs ombord eller på annat ställe av arbetstagare som följer med fartyget.

Undantag

2 §

Lagen gäller inte när fråga är om

1. fiskefartyg, när de används som sådana, och fartyg som används i verk-

samhet som har direkt anknytning till fiske,

2. räddningsfartyg när de används som sådana,
3. fritidsfartyg.

3 §

Undantag från lagens tillämpning får göras genom kollektivavtal, som

på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en organisation, som är att
anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbe-
stämmande i arbetslivet.

Sådant undantag gäller dock inte om det strider mot ett beslut om fartygets

säkerhetsbesättning enligt 5 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen (1988:49) eller,
vad avser vaktgående sjömän, om undantaget strider mot rätten till vilotid
enligt 4 §.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som avses i första

stycket får tillämpa avtalet även på en sjöman som inte tillhör den avtalsslu-
tande organisationen under förutsättning att sjömannen sysselsätts i arbete
som avses med avtalet och att sjömannen inte omfattas av ett annat tillämp-
ligt kollektivavtal.

1

Prop. 1997/98:128, bet. 1997/98:TU12, rskr. 1997/98:261.

SFS 1998:958

Utkom från trycket
den 21 juli 1998

2*

SFS 1998:958�974

background image

2

SFS 1998:958

Vilotid och ersättning

4 §

Sjömän har rätt till vilotid. Vilotiden bör förläggas så att de får vila en

dag i veckan och på allmän helgdag.

Vilotiden får inte understiga
1. 10 timmar under varje tjugofyratimmarsperiod och
2. 77 timmar under varje sjudagarsperiod.
Vilotiden enligt andra stycket 1 får delas upp i högst två perioder varav en

period om minst 6 timmar. Tiden mellan två viloperioder får inte överstiga
14 timmar.

Vilotiden omfattar inte kortare raster.

5 §

Sjömän under 18 år har rätt till minst nio timmars sammanhängande

nattvila. I vilotiden skall ingå tiden mellan klockan 24.00 och klockan 05.00.

Undantag från första stycket får göras om den sammanhängande nattvilan

skulle förhindra ett effektivt genomförande av ett utbildningsprogram för så-
dana sjömän.

6 §

Tillfälliga avvikelser från bestämmelserna i 4 och 5 §§ får göras om det

är nödvändigt för

1. att avvärja hotande fara för liv, fartyg eller last,
2. att lämna hjälp enligt 6 kap. 6 § andra stycket och 8 kap. 3 eller 4 § sjö-

lagen (1994:1009),

3. att delta i en författningsenlig övning med säkerhetsanordningar,
4. att genomföra en åtgärd som påkallas av en myndighet i hamn,
5. att genomföra en åtgärd som föranleds av att besättningen har minskat

under resan,

6. att genomföra en annan åtgärd som inte tål uppskov och som inte kun-

nat planeras att utföras på annan tid.

Sjömän som deltagit i arbete enligt första stycket skall så snart det är möj-

ligt kompenseras med vila av tillräcklig längd.

7 §

�verstiger den ordinarie arbetstiden 40 timmar i veckan skall ersätt-

ning för överskjutande tid lämnas i form av fritid i hamn eller på annat sätt
enligt vad som fastställts i kollektivavtal vilket tillkommit i den ordning som
anges i 3 § första stycket.

Tillsyn

8 §

Tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av

lagen följs skall utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Där-
vid skall 10 kap. och 13 kap. 1�3 §§ fartygssäkerhetslagen (1988:49) tilläm-
pas.

Arbetsordning m.m.

9 §

Befälhavaren skall tillse att det på fartyget finns en arbetsordning.

Arbetsordningen skall innehålla uppgifter om sjömännens tjänsteschema

till sjöss och i hamn samt om den minsta vilotid som föreskrivs enligt gäl-
lande bestämmelser eller kollektivavtal.

background image

3

SFS 1998:958

Arbetsordningen skall anslås på en väl synlig och lättillgänglig plats om-

bord.

10 §

Befälhavaren eller den han utser skall tillse att det på fartyget förs an-

teckningar om vilotid. Anteckningarna skall hållas tillgängliga vid tillsyns-
förrättning.

Sjömän har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckning-

arna och få en kopia av dessa. Samma rätt har fackliga organisationer som
företräder de anställda.

Bemyndigande

11 §

Regeringen får föreskriva att bestämmelserna i denna lag inte skall

gälla när fråga är om ett fartyg som tillhör staten.

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela särskilda föreskrifter för totalförsvaret även om de avviker från denna
lag.

Föreskrifter som avser förhållandet mellan enskilda eller som annars

måste meddelas i lag får dock inte meddelas med stöd av denna paragraf.

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om arbetsordning och anteckningar om vilotid.

Ansvarsbestämmelser

14 §

Till penningböter döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 9 eller 10 § eller fö-

reskrifter som meddelats med stöd av 13 §,

2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig eller vilsele-

dande uppgift om vilotid, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbal-
ken,

3. befälhavaren eller den som trätt i befälhavarens ställe om denne uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet använder en sjöman till fartygsarbete i strid mot
denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

4. redaren eller den som i redarens ställe har haft befattning med fartyget,

om han känt till eller borde ha känt till sådan förseelse som avses i 3.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.
2. Genom denna lag upphävs sjöarbetstidslagen (1970:105).

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

INES UUSMANN
(Kommunikationsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.