SFS 2018:1180 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen / SFS 2018:1180 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
SFS2018-1180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens innehåll
1 §
Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2016/681 av den 27 april 2016 om användning av passageraruppgiftssam-

lingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och

lagföra terroristbrott och grov brottslighet, här benämnt PNR-direktivet.

Med PNR-uppgifter avses i lagen uppgifter om varje enskild passagerare

som har lämnats vid bokning av en flygresa och vid incheckning.

Lagen innehåller bestämmelser om lufttrafikföretags överföring av PNR-

uppgifter till enheten för passagerarinformation och om behandling av PNR-

uppgifter i verksamhet för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller

lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet.

Med terroristbrottslighet avses i lagen brott enligt artiklarna 3�12 och 14

i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017

om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut

2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF.

Med annan allvarlig brottslighet avses i lagen de brott som anges i

bilaga II till PNR-direktivet och för vilka det i Sverige eller andra medlems-

stater är föreskrivet fängelse i tre år eller mer.

Lagens syfte
2 §
Syftet med lagen är att tillgodose behovet av tillgång till PNR-

uppgifter i verksamhet för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller

lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet och att skydda

människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandlingen av

uppgifterna om dem.

Andra uttryck i lagen
3 §
I lagen används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck

Betydelse

Behörighetsbegränsade PNR-

uppgifter

Personuppgifter som har gjorts otill-

gängliga för en användare som saknar

1

Prop. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning

av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda

och lagföra terroristbrott och grov brottslighet, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:1180

Publicerad

den 27 juni 2018

background image

2

SFS

särskild behörighet för att få tillgång

till uppgifterna.

Behörig mottagare

En behörig myndighet i Sverige, en

enhet för passagerarinformation i en

annan medlemsstat, en myndighet

som har utsetts som behörig i en

annan medlemsstat eller Europol.

Behörig myndighet

En myndighet utsedd av regeringen

som har behörighet att behandla PNR-

information i verksamhet för att

förebygga, förhindra, upptäcka, utreda

eller lagföra terroristbrottslighet eller

annan allvarlig brottslighet.

Lufttrafikföretag

Ett företag som har giltig operativ

licens eller motsvarande som ger rätt

att mot ersättning utföra luft-

transporter av passagerare, och som i

sin normala verksamhet samlar in och

behandlar PNR-uppgifter i ett

elektroniskt system för hantering av

reservationer.

Medlemsstat

En stat som är medlem i Europeiska

unionen och har antagit PNR-

direktivet.

Passagerare

Alla personer, förutom besättnings-

medlemmar, som transporteras eller

ska transporteras med ett flygplan och

som finns upptagna i

passagerarförteckningen.

PNR-information

PNR-uppgifter och resultatet av en

enhet för passagerarinformations

behandling av sådana uppgifter.

Tredjeland

En stat som inte är en medlemsstat.

Enhet för passagerarinformation
4 §
Det ska vid Polismyndigheten finnas en enhet för passagerarinforma-

tion. Enheten ska ansvara för att

1. samla in PNR-uppgifter från lufttrafikföretag, bevara och i övrigt be-

handla uppgifterna, och

2. överföra PNR-information till behöriga mottagare och tredjeländer.

Tillåten behandling av PNR-information
5 §
PNR-information får endast behandlas i syfte att förebygga, förhindra,

upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brotts-

lighet, om inte annat anges i 6 § eller 5 kap. 3 §.

Nationell säkerhet
6 §
Lagens bestämmelser om behandling av personuppgifter gäller inte för

behöriga myndigheter i verksamhet som rör nationell säkerhet.

Enheten för passagerarinformation får behandla PNR-information när det

är nödvändigt för att tillhandahålla uppgifter som behövs för sådan verksam-

het.

2018:1180

background image

3

SFS

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter
7 §
PNR-uppgifter som utgör sådana personuppgifter som avslöjar ras,

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa, sexualliv eller sexuell lägg-

ning får inte behandlas enligt lagen.

2 kap. Lufttrafikföretagens skyldigheter
�verföring av PNR-uppgifter til enheten för passagerarinformation
1 §
Lufttrafikföretag ska till enheten för passagerarinformation inför varje

flygning som ankommer till eller avgår från Sverige överföra sådana PNR-

uppgifter som anges i bilagan till lagen. PNR-uppgifterna ska endast över-

föras i de fall lufttrafikföretagen samlar in uppgifterna som en del av sin

normala verksamhet.

Om flygningens linjebeteckning delas med ett eller flera andra lufttrafik-

företag, ska det lufttrafikföretag som utför flygningen överföra PNR-

uppgifter om samtliga passagerare.

2 § PNR-uppgifterna ska överföras

1. 24�48 timmar före flygningens avgång, och

2. omedelbart efter det att gatens dörrar har stängts.

Den andra överföringen får begränsas till uppdateringar och komplette-

ringar av de uppgifter som överfördes vid det första tillfället.

3 § Lufttrafikföretag ska på begäran av enheten för passagerarinformation

överföra PNR-uppgifter även vid andra tidpunkter än de som anges i 2 §, om

enheten bedömer att det i ett enskilt fall är nödvändigt med tillgång till PNR-

uppgifter för att avvärja en specifik och faktisk fara med anknytning till

terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet.

4 § Lufttrafikföretag ska överföra PNR-uppgifterna elektroniskt. Enheten

för passagerarinformation får inte medges direktåtkomst till PNR-uppgifter

som behandlas vid lufttrafikföretagen.

5 § Lufttrafikföretag som är skyldiga att överföra PNR-uppgifter får anlita

ett personuppgiftsbiträde för att utföra överföringen.

Information til passagerare
6 §
Lufttrafikföretag ska informera passagerare om överföringen av PNR-

uppgifter till enheten för passagerarinformation och om skälen till över-

föringen.

Rätt att meddela föreskrifter
7 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om lufttrafikföre-

tagens överföring av PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation.

3 kap. Behandling av PNR-information vid enheten för

passagerarinformation
PNR-databas
1 §
PNR-uppgifter som har överförts från ett lufttrafikföretag ska bevaras

i en databas vid enheten för passagerarinformation.

2018:1180

background image

4

SFS

2 § Enheten för passagerarinformation ska behandla PNR-informationen i

Sverige.

Personuppgiftsansvar
3 §
Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som utförs vid enheten för passagerarinformation.

Tillåtna ändamål för behandling av PNR-uppgifter
4 §
Enheten för passagerarinformation får, om inte 1 kap. 6 § är tillämplig,

endast behandla PNR-uppgifter som har överförts från ett lufttrafikföretag

för att

1. göra en förhandsbedömning av passagerare före deras beräknade an-

komst till eller avresa från Sverige i syfte att välja ut personer som behöver

utredas ytterligare av behöriga myndigheter eller Europol, på grund av att

dessa personer kan vara inblandade i terroristbrottslighet eller annan allvar-

lig brottslighet,

2. fullgöra sina uppgifter att överföra PNR-information till behöriga mot-

tagare eller tredjeländer, eller

3. göra analyser för att uppdatera eller skapa nya kriterier som ska använ-

das vid förhandsbedömningar.

5 § Vid en förhandsbedömning får PNR-uppgifter

1. jämföras med register eller andra uppgiftssamlingar som är relevanta

för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrotts-

lighet eller annan allvarlig brottslighet, och

2. behandlas enligt på förhand utformade och fastställda kriterier som är

riktade, proportionella och avgränsade och som inte grundas på sådana

känsliga personuppgifter som avses i 1 kap. 7 §.

6 § Om enheten för passagerarinformation har mottagit PNR-information

från motsvarande enheter i andra medlemsstater får enheten bara behandla

informationen för att vidarebefordra den till behöriga myndigheter.

Tillgång till PNR-information
7 §
Endast den som tjänstgör vid enheten för passagerarinformation och

den som fullgör uppgifter enligt lagen får ha tillgång till PNR-information

som behandlas vid enheten. Tillgången ska begränsas till vad han eller hon

behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Förbud mot direktåtkomst
8 §
Direktåtkomst till PNR-information som behandlas vid enheten för

passagerarinformation får inte medges.

Tid som PNR-uppgifter ska bevaras
9 §
PNR-uppgifter som behandlas vid enheten för passagerarinformation

ska bevaras i fem år från det att de kommit in från ett lufttrafikföretag. Där-

efter ska de förstöras.

10 § PNR-uppgifter som inte anges i bilagan till lagen eller som utgör

sådana känsliga personuppgifter som avses i 1 kap. 7 § ska omedelbart för-

störas om de kommer in till enheten för passagerarinformation.

2018:1180

background image

5

SFS

Behörighetsbegränsning av PNR-uppgifter
11 §
Följande PNR-uppgifter ska behörighetsbegränsas sex månader efter

att de har kommit in från ett lufttrafikföretag om de kan användas för att

identifiera en person:

1. namn på passagerare,

2. antal passagerare som reser tillsammans,

3. adress och kontaktuppgifter,

4. alla former av betalningsinformation, inklusive faktureringsadress,

5. uppgifter om bonusprogram,

6. allmänna anmärkningar, och

7. uppgifter enligt punkt 18 i bilagan till lagen.

Dataskyddsombud
12 §
Polismyndigheten ska utse et dataskyddsombud för enheten för passa-

gerarinformation.

Dataskyddsombudet ska ha tillgång till alla uppgifter som behandlas vid

enheten.

13 § Dataskyddsombudet vid enheten för passagerarinformation ansvarar

för att fullgöra de uppgifter som anges i 3 kap. 14 § brottsdatalagen

(2018:1177).

En enskild ska ha rätt att kontakta dataskyddsombudet i alla frågor som

rör behandling av hans eller hennes PNR-uppgifter enligt denna lag.

14 § Om dataskyddsombudet vid enheten för passagerarinformation anser

att den personuppgiftsansvarige bryter mot bestämmelser för behandling av

PNR-uppgifter, ska han eller hon anmäla det till tillsynsmyndigheten.

Rätt att meddela föreskrifter
15 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om enheten för

passagerarinformations behandling av PNR-information och dataskydds-

ombudets uppgifter.

4 kap. �verföring av PNR-information från enheten

för passagerarinformation
�verföring till behöriga myndigheter
1 §
Enheten för passagerarinformation ska så snart som möjligt överföra

PNR-information till en eller flera behöriga myndigheter för att

1. en vidare granskning ska göras av PNR-information beträffande passa-

gerare som har valts ut vid en förhandsbedömning,

2. besvara en begäran från en behörig myndighet om att ta del av PNR-

information, eller

3. vidarebefordra PNR-information som har mottagits från en motsva-

rande enhet i en annan medlemsstat.

En befattningshavare vid enheten ska före överföring enligt första

stycket 1 bedöma om PNR-informationen är relevant för vidare granskning

av den behöriga myndigheten.

2018:1180

background image

6

SFS

�verföring till andra medlemsstater
2 §
Enheten för passagerarinformation ska så snart som möjligt överföra

PNR-information till en motsvarande enhet i en annan medlemsstat för att

1. en vidare granskning ska göras av PNR-information beträffande passa-

gerare som har valts ut vid en förhandsbedömning, eller

2. besvara en begäran från enheten i den andra medlemsstaten om att ta

del av PNR-information.

En befattningshavare vid enheten ska före överföring enligt första

stycket 1 bedöma om PNR-informationen är relevant för vidare granskning

i den andra medlemsstaten.

3 § När det i ett enskilt brådskande fall är absolut nödvändigt ska enheten

för passagerarinformation besvara en begäran från en myndighet som har

utsetts som behörig i en annan medlemsstat och överföra PNR-information

direkt till den myndigheten.

4 § När det i ett enskilt fall är nödvändigt med tillgång till PNR-uppgifter

för att avvärja en specifik och faktisk fara med anknytning till terroristbrotts-

lighet eller annan allvarlig brottslighet, ska enheten för passagerarinforma-

tion på begäran av en motsvarande enhet i en annan medlemsstat inhämta

PNR-uppgifter vid andra tidpunkter än de som anges i 2 kap. 2 § och över-

föra dessa till den enhet som har begärt dem.

�verföring till Europol
5 §
Enheten för passagerarinformation ska så snart som möjligt överföra

PNR-information till Europol för att

1. en vidare granskning ska göras av PNR-information beträffande passa-

gerare som har valts ut vid en förhandsbedömning, eller

2. besvara en begäran från Europol om att ta del av PNR-information.

En befattningshavare vid enheten ska före överföring enligt första

stycket 1 bedöma om PNR-informationen är relevant för vidare granskning

av Europol.

Villkor för överföring
6 §
�verföring enligt 1 § första stycket 2, 2 § första stycket 2, 3 § och 5 §

första stycket 2 får endast ske om det av begäran framgår att PNR-

informationen ska användas i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka, ut-

reda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet.

�verföring till tredjeland
7 §
Enheten för passagerarinformation får besvara en begäran och över-

föra PNR-information till en myndighet i ett tredjeland som är behörig att

bedriva verksamhet för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lag-

föra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet. PNR-information

får överföras under förutsättning att

1. överföringen omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå, tillräckliga

skyddsåtgärder eller ett undantag för särskilda situationer enligt 8 kap. 1 §

första stycket 3 brottsdatalagen (2018:1177),

2. överföringen är nödvändig för att förebygga, förhindra, upptäcka,

utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet, och

3. tredjelandet har godtagit att uppgifterna får vidareöverföras till ett

annat tredjeland endast om det är absolut nödvändigt för att förebygga,

2018:1180

background image

7

SFS

förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan

allvarlig brottslighet och efter det att ett uttryckligt medgivande till vidare-

överföringen har inhämtats från enheten för passagerarinformation.

8 § Enheten för passagerarinformation ska vid överföring av PNR-

information till ett tredjeland ställa upp villkor som begränsar möjligheten

att använda informationen i strid med lagens syften.

9 § Om enheten för passagerarinformation har fått PNR-information från

en annan medlemsstat krävs ett medgivande från den medlemsstaten till

överföringen enligt 8 kap. 2 § första stycket brot sdatalagen (2018:1177).

Om medgivande till överföringen på grund av tidsbrist inte kan hämtas in

i förväg, får informationen ändå överföras om det är absolut nödvändigt för

att avvärja en specifik och faktisk fara med anknytning till terroristbrotts-

lighet eller annan allvarlig brottslighet.

Rätt att meddela föreskrifter
10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om uppställande av

villkor vid överföring till tredjeland och om information till en annan med-

lemsstat när PNR-information har överförts utan förhandsmedgivande.

�verföring av behörighetsbegränsade PNR-uppgifter i sin fullständiga

form
11 §
PNR-uppgifter som är behörighetsbegränsade enligt 3 kap. 11 § får

endast överföras i sin fullständiga form till behöriga mottagare eller ett tredje-

land om det rimligen kan antas vara nödvändigt för att förebygga, förhindra,

upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig

brottslighet.

Om en förundersökning pågår ska en begäran från en behörig myndighet

om att få tillgång till fullständiga PNR-uppgifter beslutas av en åklagare.

I de fall som inte omfattas av andra stycket krävs att tillstånd till över-

föringen har lämnats av Polismyndigheten.

5 kap. Behöriga myndigheters behandling av PNR-information
Förstöring av PNR-information
1 §
En behörig myndighet som har mottagit PNR-information från enheten

för passagerarinformation efter enhetens förhandsbedömning ska omedel-

bart förstöra informationen om den visar sig sakna betydelse för att före-

bygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller

annan allvarlig brottslighet.

2 § Om en behörig myndighet mottar PNR-uppgifter som utgör sådana

känsliga personuppgifter som avses i 1 kap. 7 § ska uppgifterna omedelbart

förstöras.

Behandling av PNR-information för annan brottslighet
3 §
Om det har kommit fram uppgifter om ett annat brott än terrorist-

brottslighet eller annan allvarlig brottslighet i samband med en brottsbekäm-

pande åtgärd som en behörig myndighet vidtar till följd av behandling av

PNR-information, får informationen, utöver vad som anges i 1 kap. 5 §,

användas för att förhindra, utreda eller lagföra brottet.

2018:1180

background image

8

SFS

Automatiserade beslut
4 §
Ett beslut som har rättsliga följder för en fysisk person eller annars i

betydande grad påverkar honom eller henne får inte enbart grundas på en

automatiserad behandling av PNR-uppgifter.

Rätt att meddela föreskrifter
5 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om behöriga myn-

digheters inhämtande av PNR-information.

6 kap. Sanktionsavgifter
�verträdelser av lufttrafikföretag
1 §
En sanktionsavgift ska tas ut av ett lufttrafikföretag som inte har över-

fört PNR-uppgifter enligt bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som

har meddelats i anslutning till lagen.

2 § Sanktionsavgiften ska för varje flygning som har utförts utan att luft-

trafikföretaget har fullgjort sin överföringsskyldighet bestämmas till lägst

20 000 kronor och högst 100 000 kronor. När sanktionsavgiftens storlek fast-

ställs ska särskild hänsyn tas till antal passagerare på flygningen och om

lufttrafikföretaget tidigare har begått en överträdelse.

Sanktionsavgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är

ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara

oskäligt att ta ut avgiften.

3 § Polismyndigheten beslutar om sanktionsavgift för lufttrafikföretag.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

4 § En sanktionsavgift får endast beslutas om den som avgiften ska tas ut

av har fått tillfälle att yttra sig inom två år från den dag då överträdelsen

ägde rum.

5 § En sanktionsavgift ska betalas till Polismyndigheten inom 30 dagar

från det att beslutet om att ta ut avgiften fick laga kraft eller inom den längre

tid som anges i beslutet.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket,

ska Polismyndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestäm-

melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsöknings-

balken.

Avgiften faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom

fem år från det att beslutet fick laga kraft.

6 § Polismyndighetens beslut om sanktionsavgift får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

�verträdelser av personuppgiftsansvarig myndighet
7 §
En sanktionsavgift får tas ut av en personuppgiftsansvarig myndighet

vid överträdelse av bestämmelserna i

1. 1 kap. 5 eller 7 §,

2. någon av 3 kap. 2 eller 4�11 §§,

2018:1180

background image

9

SFS

3. 4 kap. 7, 9 eller 11 §, eller

4. 5 kap. 1, 2 eller 4 §.

8 § Vad som anges i 6 kap. 3 § tredje stycket och 4�8 §§ brottsdatalagen

(2018:1177) ska tillämpas när en sanktionsavgift tas ut enligt 7 §.

Sanktionsavgiften ska vara högst 10 000 000 kronor.

Det framgår av 7 kap. 3 § brottsdatalagen att tillsynsmyndighetens beslut

om sanktionsavgift kan överklagas.

Rätt att meddela föreskrifter
9 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sank-

tionsavgifter enligt denna lag.

7 kap. �vriga bestämmelser
Enskildas rättigheter
1 §
Vid behandling i strid med 1 kap. 5 eller 7 § eller 3 kap. 9 § ska 4 kap.

10 § brottsdatalagen (2018:1177) om en registrerads rätt till radering el er

begränsning av behandling av personuppgifter tillämpas.

2 § Vid behandling i strid med bestämmelser till skydd för personuppgifter

i denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska

bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)

tillämpas.

Tillsyn
3 §
Tillsyn över personuppgiftsbehandling enligt denna lag ska utföras av

den nationella tillsynsmyndigheten enligt brottsdatalagen (2018:1177) och

i enlighet med bestämmelserna om tillsyn i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2018:1180

background image

10

SFS

Bilaga

PNR-uppgifter som enligt 2 kap. 1 § ska överföras från lufttrafikföretag till

enheten för passagerarinformation:

1. PNR-uppgifternas lokaliseringskod,

2. datum för bokning och utfärdande av biljett,

3. planerat eller planerade resedatum,

4. namn,

5. adress och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress),

6. all betalningsinformation, inklusive faktureringsadress,

7. fullständig resplan,

8. uppgifter om bonusprogram,

9. resebyrå eller reseagent,

10. passagerarens resestatus, inklusive resebekräftelser, inchecknings-

status, upplysningar om passagerare som inte infinner sig och passagerare

utan bokning,

11. delade PNR-uppgifter,

12. allmänna anmärkningar, inklusive alla tillgängliga uppgifter om ensam-

resande barn under 18 år, såsom namn, kön, ålder, språkkunskaper, namn och

kontaktuppgifter för den person som följer barnet till incheckning för av-

resan och denna persons förhållande till barnet, namn och kontaktuppgifter

för den person som hämtar barnet vid ankomsten och denna persons för-

hållande till barnet samt flygplatspersonal som ledsagar barnet vid avresan

respektive ankomsten,

13. biljettinformation, inklusive biljettnummer, datum för utfärdande av

biljetten, enkelbiljetter och automatisk biljettprisuppgift,

14. platsnummer och annan platsinformation,

15. information om gemensam linjebeteckning,

16. all bagageinformation,

17. antal medresenärer och deras namn,

18. all eventuell förhandsinformation (API-uppgifter) som har samlats in,

inklusive typ av identitetshandling, identitetshandlingens nummer, utfärdan-

deland, sista giltighetsdag, nationalitet, efternamn, förnamn, kön, födelse-

datum, lufttrafikföretag, flygnummer, utresedatum, ankomstdatum, avrese-

flygplats, ankomstflygplats, avresetid och ankomsttid, och

19. alla ändringar som har gjorts av de PNR-uppgifter som anges i punkt

1�18.

2018:1180

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.