SFS 2012:219 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2012:219 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
120219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:558) om

vägtrafikregister

dels att 5, 6 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

5 §

2

I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att

tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,
b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), luftfartslagen (2010:500),
taxitrafiklagen (2012:211) eller någon annan författning eller den som har
rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts-, förarbevis-, taxitrafik- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009
av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som
ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upp-
hävande av rådets direktiv 96/26/EG

3, yrkestrafiklagen (2012:210) eller

någon annan författning, taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller bil-
uthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i

rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färd-
skrivare vid vägtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för
att få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg,

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 2011:907.

3 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

SFS 2012:219

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:219

på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr
3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 3820/85 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar
eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt
information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda
trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204),

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen

(2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besikt-
ningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen, och

7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en

internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande
har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

6 §

4

I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,
b) förarutbildning och förarprov,
c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av före-

skrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att bedriva yrkes-

mässig trafik, taxitrafik och biluthyrning,

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr

1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211) och
lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i
anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om tillstånd
till internationella person- eller godstransporter,

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett

visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i
2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,

5. innehav av färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr

3821/85,

6. utfärdande, utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet

och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för
tillämpningen av förordning (EEG) nr 3821/85 och av föreskrifter som
meddelats i anslutning till den,

7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i

övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §
fordonslagen (2002:574), och

4 Senaste lydelse 2010:488.

background image

3

SFS 2012:219

8. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och
b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll

av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färd-
skrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att

felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas
och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Tran-
sportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2004:629)
om trängselskatt.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §.

8 a §

Vid sökning genom direktåtkomst i en annan stats register över

vägtransportföretag enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009 får den
svenska kontaktpunkten behandla uppgifter endast i den utsträckning den
andra staten tillåter det och behandlingen i motsvarande fall hade varit
tillåten i det svenska vägtrafikregistret.

27 §

Ett tillfälligt registrerat fordon får inte användas i yrkesmässig trafik

eller i taxitrafik.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 8 a § och i övrigt

den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.