SFS 2007:165 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2007:165 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
070165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 12 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (2001:558) om väg-

trafikregister skall ha följande lydelse.

17 §

2 Ett avställt fordon får inte brukas annat än

1. i den omfattning som enligt 12 § 2 och 5 och 13 § första och tredje

styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,

2. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfo-

gandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den
lagen eller föras hem efter förfogande eller då det brukas i samband med be-
siktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för total-
försvarets behov,

3. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt av-

tal eller brukas för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal, under
förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller
tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,

4. om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg till

eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4

kap. 2

§ fordonslagen

(2002:574) för besiktning, dock inte om användningsförbud enligt 6 kap. 1 §
vägtrafikskattelagen (2006:227), enligt 8 § lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om väg-
avgift för vissa tunga fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade varit
skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar, samt

5. med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
2. �ldre föreskrifter gäller för förhållanden som hänför sig till tiden före

den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.

2 Senaste lydelse 2006:239.

SFS 2007:165

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.