SFS 2008:1376 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2008:1376 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
081376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:558) om väg-

trafikregister

2

dels

att i 6, 9, 31, 33 och 35 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot

⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att 7 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

7 §

Transportstyrelsen för trafikregistret med hjälp av automatiserad be-

handling och är personuppgiftsansvarig för registret enligt personuppgiftsla-
gen (1998:204).

13 §

3

Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller indu-

striområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande in-
hägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana

tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilo-
meter i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsva-
rande sätt som en traktor klass II,

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktnings-

organ enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning
eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 §
första stycket 4, för kontrollbesiktning,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller

sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonsla-
gen i den utsträckning som behövs för att förrättningen ska kunna genom-
föras,

5. fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra

haveriundersökning eller av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat
att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att handlägga
ett ärende,

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av 6 § 2004:635.

3

Senaste lydelse 2006:239.

SFS 2008:1376

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

2

SFS 2008:1376

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registre-

ringsbesiktning av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utföra
sådan provkörning, eller

7. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.
I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos

besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polisman el-
ler en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik

inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Väg-
verket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är be-
hörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.