SFS 2009:227 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2009:227 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
090227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister;

utfärdad den 26 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 13, 18 och 26 §§ lagen (2001:558)

om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

13 §

3

Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller indu-

striområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande in-
hägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana

tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilo-
meter i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsva-
rande sätt som en traktor klass II,

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsor-

gan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning el-
ler, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 §
första stycket 4, för kontrollbesiktning, eller fordon som brukas kortaste
lämpliga väg till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt
godkännande,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller

sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonsla-
gen i den utsträckning som behövs för att förrättningen ska kunna genom-
föras,

5. fordon som provkörs vid provning inför ett enskilt godkännande i den

utsträckning som behövs för att provningen ska kunna genomföras,

6. fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra

haveriundersökning eller av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat
att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att handlägga
ett ärende,

7. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registre-

ringsbesiktning av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utföra
sådan provkörning, eller

1 Prop. 2008/09:107, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om
fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa for-
don samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för
sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex 32007L0046).

3 Senaste lydelse 2008:1376.

SFS 2009:227

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:227

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

8. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.
I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos

besiktningsorganet eller provningsorganet medföras och på tillsägelse visas
upp för en polisman eller en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik

inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt.

18 §

4

Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i

vägtrafikregistret eller är avställda och som licenshavaren yrkesmässigt till-
verkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utför for-
donstester med, brukas för

1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation samt testkör-

ning,

2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, repara-

tionsverkstad, förvaringslokal, plats för testkörning eller liknande till sådan
plats eller lokal eller till garage,

3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett
provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande, och

4. körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försälj-

ning.

26 §

5

Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som av-

ses i 25 § brukas

1. för färd kortaste lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, plats för

tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan
plats eller lokal eller till någon annan plats där fordonet kan ställas upp i av-
vaktan på registreringsbesiktning eller enskilt godkännande, eller

2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett
provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock

brukas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller dock
inte om fordonet efter besiktningen har ändrats så att det inte längre överens-
stämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har ändrats så att
dess beskattningsförhållanden påverkats.

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2002:806.

5 Senaste lydelse 2002:582.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.