SFS 2016:277 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

160277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (2001:558) om vägtrafik-

register ska ha följande lydelse.

26 §

2

Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som avses

i 25 § brukas

1. för färd kortaste lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, ett tullkon-

tor eller en annan plats som Tullverket anvisat eller godkänt, reparationsverk-
stad, förvaringslokal eller liknande till en sådan plats eller lokal eller till
någon annan plats där fordonet kan ställas upp i avvaktan på registrerings-
besiktning eller enskilt godkännande, eller

2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett prov-
ningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock

brukas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller dock
inte om fordonet efter besiktningen har ändrats så att det inte längre överens-
stämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har ändrats så att
dess beskattningsförhållanden påverkats.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2009:227.

SFS 2016:277

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.