SFS 2006:239 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2006:239 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
060239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12, 13 och 17 §§ lagen (2001:558)

om vägtrafikregister skall ha följande lydelse.

12 § Följande fordon skall med de undantag som anges i 13�16 och 18 §§
vara registrerade i vägtrafikregistret för att få brukas.

1. Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I och

terrängmotorfordon.

2. Motorredskap klass II när de används
a) för persontransport på en väg som inte är enskild, om det sker i annat

fall än vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från ett ar-
betsställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare
sträcka i andra fall än som nu har nämnts,

b) för transport av gods i andra fall än som avses i 2 kap. 17 § vägtrafik-

skattelagen (2006:227) på en väg som inte är enskild.

3. Släpfordon som dras av bilar.
4. Släpvagnar som dras av traktorer klass I, motorredskap klass I eller

tunga terrängvagnar.

5. Släpvagnar som dras av ett sådant motorredskap klass II som används

på det sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över två ton el-
ler om motorredskapet är en till motorredskap ombyggd bil.

13 §

2 Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller indu-

striområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande in-
hägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana

tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilo-
meter i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsva-
rande sätt som en traktor klass II,

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktnings-

organ enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning
eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 §
första stycket 4, för kontrollbesiktning,

1 Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

2 Senaste lydelse 2004:466.

SFS 2006:239

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

2

SFS 2006:239

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller

sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonsla-
gen i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genom-
föras,

5. fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra

haveriundersökning, att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen
(2004:451) eller att handlägga ett ärende,

6. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registre-

ringsbesiktning av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra sådan
provkörning, eller

7. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.
I fall som avses i första stycket 3 skall handlingar som visar avtalad tid

hos besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polis-
man eller en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik

inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt.

17 §

3 Ett avställt fordon får inte brukas annat än

1. i den omfattning som enligt 12 § 2 och 5 och 13 § första och tredje

styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,

2. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfo-

gandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den
lagen eller föras hem efter förfogande eller då det brukas i samband med be-
siktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för total-
försvarets behov,

3. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt av-

tal eller brukas för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal, under
förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller
tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,

4. om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg till

eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4

kap. 2

§ fordonslagen

(2002:574) för besiktning, dock inte om användningsförbud enligt 6 kap. 1 §
vägtrafikskattelagen (2006:227), enligt 8 § lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt, enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343) el-
ler enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skulle
ha gällt för fordonet om det hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt
nämnda lagar, samt

5. med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2002:582.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.