SFS 2006:303 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2006:303 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
060303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 4 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 19 §§ lagen (2001:558) om

vägtrafikregister skall ha följande lydelse.

5 §

2

I fråga om personuppgifter skall vägtrafikregistret ha till ändamål att

tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,
b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490),
luftfartslagen (1957:297) eller någon annan författning eller den som har rätt
att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning eller biluthyrning
enligt lagen (1998:492) om biluthyrning, eller

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i rå-

dets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare
vid vägtransporter,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar
eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt in-
formation om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda tra-
fikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, samt

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204).

1 Prop. 2005/06:108, bet. 2005/06:TU9, rskr. 2005/06:221.

2 Senaste lydelse 2004:367.

SFS 2006:303

Utkom från trycket
den 16 maj 2006

background image

2

SFS 2006:303

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

19 §

3

Saluvagnslicens kan meddelas den som yrkesmässigt tillverkar,

transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon
eller den som yrkesmässigt tillverkar fordonskomponenter. Saluvagnslicens
kan också meddelas den som anges i 23 § första stycket 4 och som för in for-
don i Sverige för testkörning samt den som på uppdrag yrkesmässigt utför
sådan testkörning.

Licens får inte meddelas om det skäligen kan antas att den kommer att

missbrukas eller om det finns något annat särskilt skäl mot att den meddelas.

Saluvagnslicens gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl får den be-

gränsas till viss tid.

Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad eller lacke-

ring som ingår som ett led i arbetet med att färdigställa fordonen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2002:807.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.