SFS 2004:466 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2004:466 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
040466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (2001:558) om vägtra-

fikregister skall ha följande lydelse.

13 §

2 Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller indu-

striområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande in-
hägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana

tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilo-
meter i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsva-
rande sätt som en jordbrukstraktor enligt fordonsskattelagen (1988:327),

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktnings-

organ enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning
eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 §
första stycket 4, för kontrollbesiktning,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller

sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonsla-
gen i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genom-
föras,

5. fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra

haveriundersökning, att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen
(2004:451) eller att handlägga ett ärende,

6. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registre-

ringsbesiktning av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra sådan
provkörning, eller

7. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.
I fall som avses i första stycket 3 skall handlingar som visar avtalad tid

hos besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polis-
man eller en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik

inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt.

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

2 Senaste lydelse 2002:806.

SFS 2004:466

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:466

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.