SFS 2001:558 Lag om vägtrafikregister

010558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vägtrafikregister;

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om

personer samt om motordrivna fordon och släpfordon i ett vägtrafikregister.

Lagen gäller dock inte
1. fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller För-

svarets radioanstalt,

2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller släpfordon

som har kopplats till något sådant fordon, eller

3. mopeder klass II.

2 §

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som tillämpas på

personuppgifter i vägtrafikregistret i den mån det inte finns några avvikande
bestämmelser i denna lag eller i en förordning som har beslutats med stöd av
den.

Med personuppgifter avses i denna lag detsamma som i personuppgiftsla-

gen.

3 §

Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i la-

gen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 §

Bestämmelserna i denna lag om ägaren av ett fordon tillämpas på inne-

havaren, när det är fråga om fordon som innehas

1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller
2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

Vägtrafikregistrets ändamål och innehåll

5 §

I fråga om personuppgifter skall vägtrafikregistret ha till ändamål att

tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,

1

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

SFS 2001:558

Utkom från trycket
den 3 juli 2001

background image

2

SFS 2001:558

b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen
(1998:490), luftfartslagen (1957:297) eller någon annan författning eller den
som har rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts- eller yrkestrafikärende, eller

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning eller biluthyrning
enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar el-
ler beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

samt för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, samt

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204).

6 §

I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,

b) förarutbildning och förarprov,
c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av

föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik och rätten att bedriva

yrkesmässig trafik och biluthyrning,

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av yrkestrafiklagen

(1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som
meddelats i anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser
om tillstånd till internationella person- eller godstransporter, samt

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett

visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i
2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att

felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas
och att influtna medel redovisas.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §.

Ansvaret för behandlingen av personuppgifter

7 §

Vägverket för vägtrafikregistret med hjälp av automatiserad behand-

ling och är personuppgiftsansvarigt för registret enligt personuppgiftslagen
(1998:204).

background image

3

SFS 2001:558

Direktåtkomst

8 §

Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ända-

mål som anges i 5 § 1�3 i enlighet med föreskrifter meddelade av reger-
ingen.

Samkörning

9 §

Vägverket får endast för de ändamål som anges i 5 § 1�3 hämta upp-

gifter till registret genom samkörning.

Sökbegrepp

10 §

För sökning i vägtrafikregistret får endast användas de sökbegrepp

som regeringen beslutar om.

Rättelse och skadestånd

11 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Registrering som förutsättning för rätt att bruka fordon

12 §

Följande fordon skall med de undantag som anges i 13�16 och 18 §§

vara registrerade i vägtrafikregistret för att få brukas.

1. Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I och

terrängmotorfordon.

2. Motorredskap klass II när de används
a) för persontransport på en väg som inte är enskild, om det sker i annat

fall än vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från ett ar-
betsställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare
sträcka i andra fall än som nu har nämnts,

b) för transport av gods på en väg som inte är enskild i andra fall än som

avses i 22 § fordonsskattelagen (1988:327).

3. Släpfordon som dras av bilar.
4. Släpvagnar som dras av trafiktraktorer, motorredskap klass I eller tunga

terrängvagnar.

5. Släpvagnar som dras av ett sådant motorredskap klass II som används

på det sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över två ton el-
ler om motorredskapet är en till motorredskap ombyggd bil.

Undantag från registreringsplikten

13 §

Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller indu-

striområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande in-
hägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana

tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilo-

background image

4

SFS 2001:558

meter i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsva-
rande sätt som en jordbrukstraktor enligt fordonsskattelagen (1988:327),

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktnings-

organ enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordons-
området för registreringsbesiktning,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman, be-

siktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområ-
det, bilinspektör eller tekniskt biträde i den utsträckning som behövs för att
förrättningen skall kunna genomföras,

5. fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra

haveriundersökning, att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen
(1988:1604) eller att handlägga ett ärende, eller

6. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.
I fall som avses i första stycket 3 skall handlingar som visar avtalad tid

hos besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polis-
man eller en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik

inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt.

14 §

Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om fordon i internationell

vägtrafik i Sverige.

Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om
1. fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sitt huvudsakliga

hemvist utomlands,

2. fordonet inte är registrerat i Sverige, och
3. fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här.

15 §

Bestämmelserna i 12 § gäller inte motordrivna fordon som är regist-

rerade i Danmark, Finland eller Norge och till dem kopplade släpfordon, om
fordonen brukas i Sverige under högst ett år.

Vad som sägs i första stycket gäller även danska fordon som får brukas i

Danmark med ⬝faste prøveskilter⬝, finska fordon som får brukas i Finland
med ⬝provnummerskyltar⬝ och norska fordon som får brukas i Norge med
⬝prøvekjennemerke⬝.

Om det i Danmark, Finland eller Norge har meddelats ett särskilt tillstånd

att där tillfälligt bruka ett fordon som inte är registrerat i landet, får fordonet
under den tid som tillståndet avser brukas i Sverige.

16 §

Den som har sitt egentliga hemvist i Sverige och som förvärvat ett

fordon som avses i 12 § men som inte är registrerat här, får under en vecka
från det att fordonet fördes in i Sverige bruka fordonet med stöd av en giltig
utländsk registrering. Detta gäller dock endast den som inte yrkesmässigt
tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med
släpfordon.

Brukande av avställt fordon

17 §

Ett avställt fordon får inte brukas annat än

1. i den omfattning som enligt 12 § 2 och 5 och 13 § första och tredje

styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,

background image

5

SFS 2001:558

2. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfo-

gandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den
lagen eller föras hem efter förfogande eller då det brukas i samband med be-
siktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för total-
försvarets behov,

3. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt av-

tal eller brukas för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal, under
förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller
tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,

4. om det har ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg

till eller från närmaste besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om
vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning, dock inte om bru-
kandeförbud enligt 64 § fordonsskattelagen (1988:327), enligt 18 § bilskrot-
ningslagen (1975:343) eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade varit skatte- eller
avgiftspliktigt enligt nämnda lagar, samt

5. med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.

Saluvagnslicens

18 §

Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som licenshavaren yrkes-

mässigt tillverkar, transporterar eller handlar med och som inte är registre-
rade i vägtrafikregistret eller som är avställda brukas för

1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation,
2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, repara-

tionsverkstad, förvaringslokal eller liknande till sådan plats eller lokal eller
till garage,

3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 2 §

lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besikt-
ning, och

4. körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försälj-

ning.

19 §

Saluvagnslicens kan meddelas den som yrkesmässigt tillverkar, trans-

porterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Licens får inte meddelas om det skäligen kan antas att den kommer att

missbrukas eller om det finns något annat särskilt skäl mot att den meddelas.

Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad eller lacke-

ring som ingår som ett led i arbetet med att färdigställa fordonen.

20 §

En saluvagnslicens skall återkallas om

1. licensen inte har utnyttjats under de senaste tolv månaderna,
2. saluvagnsskatten inte har betalats,
3. licensen har utnyttjats i strid med bestämmelserna om sådan licens, el-

ler

4. licenshavaren på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars

finns någon särskild anledning att återkalla licensen.

�&terkallelse enligt 3 eller 4 skall inte ske i ringa fall.

background image

6

SFS 2001:558

Tillfällig registrering

21 §

Tillfällig registrering kan meddelas för motordrivna fordon och för

släpfordon.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om tillfällig registrering avses med

nytt fordon ett fordon som inte är, har varit eller bort vara registrerat här i
landet annat än i förening med avställning.

22 §

Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som förs in till

Sverige för att brukas stadigvarande här, om

1. fordonet inte är registrerat här,
2. fordonets ägare har sitt egentliga hemvist här, och
3. fordonets ägare inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar

med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller under tre månader från

den dagen den meddelades. Den upphör dock att gälla två veckor efter det
att fordonet godkänts vid registreringsbesiktning.

23 §

Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som inte skall regist-

reras för att stadigvarande brukas i Sverige, om

1. sökanden inte har sitt egentliga hemvist i landet men här förvärvar ett

fordon,

2. sökanden har sitt egentliga hemvist i landet och här förvärvar ett nytt

fordon men avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då den
tillfälliga registreringen meddelas,

3. sökanden är en svensk utlandsmyndighet som här förvärvar ett nytt for-

don som skall brukas utanför landet, eller

4. sökanden inte har sitt egentliga hemvist eller, i fråga om en juridisk

person, sin ledning i Sverige och sökanden eller den som representerar den
juridiska personen endast tillfälligt skall vistas i landet samt fordonet har
förts in för enskilt bruk eller för testkörning eller annat liknande ändamål
och endast tillfälligt skall användas i Sverige.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller under tolv månader från

den dag den meddelades. Tillfällig registrering enligt första stycket 1 av ett
fordon som inte är nytt gäller dock endast under en månad.

24 §

Tillfällig registrering får meddelas på nytt för ett visst fordon först se-

dan tolv månader har förflutit efter utgången av närmast föregående period
av en sådan registrering.

25 §

Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon, som har förts in från ett

annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och har
en giltig registrering i det landet som innebär att det får brukas obegränsat
enligt det landets bestämmelser, får brukas utan någon annan inskränkning
än den som avses i 27 §.

26 §

Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som av-

ses i 25 § brukas

1. för färd kortaste lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, plats för

tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan

background image

7

SFS 2001:558

plats eller lokal eller till någon annan plats där fordonet kan ställas upp i av-
vaktan på registreringsbesiktning, eller

2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt

2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för be-
siktning.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock

brukas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller dock
inte om fordonet efter besiktningen har ändrats så att det inte längre överens-
stämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har ändrats så att
dess beskattningsförhållanden påverkats.

27 §

Ett tillfälligt registrerat fordon får inte användas i yrkesmässig trafik.

28 §

Om de i 22 eller 23 § angivna förutsättningarna inte är uppfyllda skall

det beslutas att den tillfälliga registreringen skall upphöra.

Straffbestämmelser

29 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid med

12, 17, 18, 26 eller 27 § döms till penningböter.

Till samma straff döms ägaren, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet

har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom för att
hindra att fordonet brukades.

Den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en

bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om fö-
rare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har utsett
döms i ägarens ställe enligt andra stycket.

30 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 13 § andra

stycket döms till penningböter.

31 §

Bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med

stöd av lagen om ansvar för ägare eller brukare av fordon tillämpas i fråga
om ett fordon som ägs eller brukas av staten eller en kommun på förarens
närmaste förman. Om denne har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av
honom för att förebygga en förseelse och sker ändå en sådan på grund av en
överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för
ägare eller brukare på den överordnade.

I fråga om ett fordon som ägs eller brukas av ett oskiftat dödsbo eller ett

konkursbo tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket
på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om ett fordon som ägs eller brukas av ett bolag, en förening, en

stiftelse eller någon annan juridisk person tillämpas de bestämmelser om an-
svar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda
den juridiska personen eller på den som Vägverket på begäran har godtagit
som ansvarig företrädare för denna.

background image

8

SFS 2001:558

Hindrande av fortsatt färd

32 §

Om ett fordon brukas i strid med 12, 17, 18, 26 eller 27 § eller en fö-

reskrift som har meddelats med stöd av denna lag skall en polisman hindra
fortsatt färd, om den skulle utgöra en väsentlig olägenhet.

Förfarande och överklagande

33 §

Frågor om saluvagnslicens och tillfällig registrering prövas av Väg-

verket.

34 §

Ett beslut enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen eller ett beslut om rättelse eller information enligt personupp-
giftslagen (1998:204) får överklagas hos Länsrätten i �rebro län om inte nå-
got annat följer av andra föreskrifter.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

35 §

Ett beslut av Vägverket gäller omedelbart, om inte något annat för-

ordnats.

Bemyndiganden

36 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i en-

skilda fall medge undantag från plikten att registrera fordon samt från regler
om brukande av fordon i denna lag. Undantag får förenas med villkor.

37 §

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsning av

1. rätten att hämta uppgifter till registret genom samkörning enligt 9 §,

samt

2. rätten att bevara uppgifter.

38 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, ut-

över vad som anges i 37 §, meddela föreskrifter i fråga om

1. andra förpliktelser beträffande registrering av fordon och saluvagnsli-

cens än dem som framgår av lagen, dock att föreskrifterna inte får avse skatt,

2. rätten att bruka fordon som hör hemma i något annat land, och
3. avgifter för registrering enligt denna lag.

39 §

Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomor-

dentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket
har befunnit sig i får regeringen föreskriva att lagen helt eller delvis inte
skall tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Genom lagen upphävs ex-

portvagnskungörelsen (1964:39), bilregisterkungörelsen (1972:599), turist-
vagnskungörelsen (1972:601) och kungörelsen (1973:766) om interimsli-
cens för fordon.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för en sådan registrering i export-

vagnsförteckning som har beviljats med stöd av exportvagnskungörelsen
(1964:39). Detsamma gäller för en turistvagnslicens som har meddelats en-

background image

9

SFS 2001:558

ligt turistvagnskungörelsen (1972:601) eller en interimslicens som har med-
delats enligt kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon.

3. En saluvagnslicens som antingen har meddelats enligt bilregisterkun-

görelsen (1972:599) eller har utfärdats enligt äldre föreskrifter skall gälla
som en saluvagnslicens enligt denna lag.

4. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för körtillstånd som har meddelats

enligt bilregisterkungörelsen (1972:599).

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN ROSENGREN
(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.