SFS 2006:558 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2006:558 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
060558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2001:558) om väg-

trafikregister skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Om någon som inte har fyllt 18 år äger ett fordon eller innehar det

under sådana omständigheter som anges i 4 §, tillämpas det som sägs i lagen
om ägaren på en förmyndare för honom eller henne. Detta gäller dock inte

1. om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller
2. i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förarbehörighet för ett

fordon som kan dra släpfordonet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
2. Om någon som inte har fyllt 18 år och som har fler än en förmyndare är

registrerad som ägare av ett fordon vid ikraftträdandet, skall lagens bestäm-
melser om ägare tillämpas på den äldste av förmyndarna, intill dess att de
gemensamt anmäler på vem av dem det som sägs i lagen om ägaren skall
tillämpas.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328.

SFS 2006:558

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik