SFS 2006:558 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2006:558 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
060558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2001:558) om väg-

trafikregister skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Om någon som inte har fyllt 18 år äger ett fordon eller innehar det

under sådana omständigheter som anges i 4 §, tillämpas det som sägs i lagen
om ägaren på en förmyndare för honom eller henne. Detta gäller dock inte

1. om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller
2. i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förarbehörighet för ett

fordon som kan dra släpfordonet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
2. Om någon som inte har fyllt 18 år och som har fler än en förmyndare är

registrerad som ägare av ett fordon vid ikraftträdandet, skall lagens bestäm-
melser om ägare tillämpas på den äldste av förmyndarna, intill dess att de
gemensamt anmäler på vem av dem det som sägs i lagen om ägaren skall
tillämpas.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328.

SFS 2006:558

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.