SFS 2002:582 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2002:582 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
020582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13, 17, 18 och 26 §§ lagen

(2001:558) om vägtrafikregister skall ha följande lydelse.

13 §

Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller indu-

striområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande in-
hägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana

tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilo-
meter i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsva-
rande sätt som en jordbrukstraktor enligt fordonsskattelagen (1988:327),

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktnings-

organ enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller

sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordons-
lagen i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna
genomföras,

5. fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra

haveriundersökning, att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen
(1988:1604) eller att handlägga ett ärende, eller

6. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.
I fall som avses i första stycket 3 skall handlingar som visar avtalad tid

hos besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polis-
man eller en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik

inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt.

17 §

Ett avställt fordon får inte brukas annat än

1. i den omfattning som enligt 12 § 2 och 5 och 13 § första och tredje

styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,

2. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfo-

gandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den
lagen eller föras hem efter förfogande eller då det brukas i samband med be-

1 Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280.

SFS 2002:582

Utkom från trycket
den 19 juni 2002

background image

2

SFS 2002:582

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

siktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för total-
försvarets behov,

3. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt av-

tal eller brukas för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal, under
förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller
tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,

4. om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg till

eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4

kap. 2

§ fordonslagen

(2002:574) för besiktning, dock inte om brukandeförbud enligt 64 § for-
donsskattelagen (1988:327), enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller
enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skulle ha
gällt för fordonet om det hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda
lagar, samt

5. med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.

18 §

Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som licenshavaren yrkes-

mässigt tillverkar, transporterar eller handlar med och som inte är registre-
rade i vägtrafikregistret eller som är avställda brukas för

1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation,
2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, repara-

tionsverkstad, förvaringslokal eller liknande till sådan plats eller lokal eller
till garage,

3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning, och

4. körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försälj-

ning.

26 §

Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som av-

ses i 25 § brukas

1. för färd kortaste lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, plats för

tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan
plats eller lokal eller till någon annan plats där fordonet kan ställas upp i av-
vaktan på registreringsbesiktning, eller

2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock

brukas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller dock
inte om fordonet efter besiktningen har ändrats så att det inte längre överens-
stämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har ändrats så att
dess beskattningsförhållanden påverkats.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.