SFS 2002:806 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2002:806 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
020806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 14 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 och 18 §§ lagen (2001:558) om

vägtrafikregister skall ha följande lydelse.

13 §

2

Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller indu-

striområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande in-
hägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana

tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilo-
meter i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsva-
rande sätt som en jordbrukstraktor enligt fordonsskattelagen (1988:327),

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktnings-

organ enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning
eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 §
första stycket 4, för kontrollbesiktning,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller

sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordons-
lagen i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna ge-
nomföras,

5. fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra

haveriundersökning, att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen
(1988:1604) eller att handlägga ett ärende,

6. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registre-

ringsbesiktning av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra sådan
provkörning, eller

7. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.
I fall som avses i första stycket 3 skall handlingar som visar avtalad tid

hos besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polis-
man eller en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik

inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt.

1

Prop. 2001/02:183, bet. 2002/03:TU2, rskr. 2002/03:12.

2

Senaste lydelse 2002:805.

SFS 2002:806

Utkom från trycket
den 26 november 2002

background image

2

SFS 2002:806

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

18 §

3

Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i

vägtrafikregistret eller är avställda och som licenshavaren yrkesmässigt till-
verkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utför for-
donstester med, brukas för

1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation samt testkör-

ning,

2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, repara-

tionsverkstad, förvaringslokal, plats för testkörning eller liknande till sådan
plats eller lokal eller till garage,

3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning, och

4. körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försälj-

ning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2002:805.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.