SFS 2002:807 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2002:807 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
020807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 14 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19, 23, 24 och 28 §§ lagen

(2001:558) om vägtrafikregister skall ha följande lydelse.

19 §

Saluvagnslicens kan meddelas den som yrkesmässigt tillverkar, trans-

porterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon eller den
som yrkesmässigt tillverkar fordonskomponenter. Saluvagnslicens kan
också meddelas den som anges i 23 § första stycket 4 och som för in fordon
i Sverige för testkörning samt den som på uppdrag yrkesmässigt utför sådan
testkörning.

Licens får inte meddelas om det skäligen kan antas att den kommer att

missbrukas eller om det finns något annat särskilt skäl mot att den meddelas.

Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad eller lacke-

ring som ingår som ett led i arbetet med att färdigställa fordonen.

23 §

Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som inte skall regist-

reras för att stadigvarande brukas i Sverige, om

1. sökanden inte har sitt egentliga hemvist i landet och här förvärvar ett

fordon,

2. sökanden har sitt egentliga hemvist i landet och här förvärvar ett nytt

fordon men avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då den
tillfälliga registreringen meddelas,

3. sökanden är en svensk utlandsmyndighet som här förvärvar ett nytt for-

don som skall brukas utanför landet, eller

4. sökanden inte har sitt egentliga hemvist eller, i fråga om en juridisk

person, sin ledning i Sverige och sökanden eller den som representerar den
juridiska personen endast tillfälligt skall vistas i landet samt fordonet endast
tillfälligt skall användas i Sverige, och

a) det har förts in i eller skall föras in i landet för testkörning eller annat

liknande ändamål, eller

b) det har förts in i landet för enskilt bruk.
Tillfällig registrering enligt första stycket gäller från den dag den medde-

lades och under tolv månader eller om sökanden begär det under tre eller sex
månader. Tillfällig registrering enligt första stycket 1 av ett fordon som inte
är nytt gäller dock endast under en månad.

1

Prop. 2001/02:183, bet. 2002/03:TU2, rskr. 2002/03:12.

SFS 2002:807

Utkom från trycket
den 26 november 2002

background image

2

SFS 2002:807

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

24 §

Tillfällig registrering får meddelas på nytt för ett visst fordon först se-

dan tolv månader har förflutit efter utgången av närmast föregående period
av en sådan registrering. Denna begränsning för en ny registrering gäller
dock inte sådana fordon som anges i 23 § första stycket 4 och som används
för testkörning.

28 §

Om de i 22 eller 23 § angivna förutsättningarna inte är uppfyllda skall

det beslutas att den tillfälliga registreringen skall upphöra. Detsamma gäller
om fordonet har bytt ägare eller om ägaren begär att registreringen skall
upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.