SFS 2010:1565 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2019:370) om fordons registrering och användning / SFS 2010:1565 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
101565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 38 § lagen (2001:558) om vägtra-

fikregister ska ha följande lydelse.

38 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utö-

ver vad som anges i 37 §, meddela föreskrifter i fråga om

1. andra förpliktelser beträffande registrering av fordon och saluvagnsli-

cens än dem som framgår av lagen, dock att föreskrifterna inte får avse skatt,

2. rätten att bruka fordon som hör hemma i något annat land, och
3. avgifter för registrering, andra förpliktelser i fråga om registrering och

saluvagnslicens samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

SFS 2010:1565

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.