SFS 2021:319 Lag om Transportstyrelsens olycksdatabas

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas / SFS 2021:319 Lag om Transportstyrelsens olycksdatabas
SFS2021-319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om Transportstyrelsens olycksdatabas

Utfärdad den 29 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Transport-
styrelsens databas över olyckor och personskador i trafiken. Lagen gäller
även vid behandling av uppgifter i databasen som gäller avlidna personer.

Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen.

Uttryck i lagen
4 §
Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU:s data-
skyddsförordning, lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förord-
ningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

5 § I denna lag avses med en

1. vägtrafikolycka: en plötslig händelse eller serie av händelser som har

inträffat helt eller delvis på en väg och involverat ett fordon i rörelse,

2. olycka i trafikmiljö: en plötslig händelse eller serie av händelser som

har involverat en trafikant och inträffat

a) helt eller delvis på en väg,
b) helt eller delvis på en gångbana som inte ligger invid en väg,
c) på en buss- eller spårvagnshållplats, eller
d) ombord på en spårvagn,
3. olycka med terrängmotorfordon: en plötslig händelse eller serie av

händelser som har involverat ett terrängmotorfordon i rörelse, och

1 Prop. 2020/21:124, bet. 2020/21:TU11, rskr. 2020/21:264.

SFS

2021:319

Publicerad
den

1 maj 2021

background image

2

SFS

2021:319

4. olycka med fritidsfartyg: en plötslig händelse eller serie av händelser

som har involverat ett sjösatt fritidsfartyg.

Personuppgiftsansvar
6 §
Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i databasen.

�ndamål med behandlingen
7 §
Personuppgifter får behandlas i databasen om det är nödvändigt för

1. framställning av statistik inom trafiksäkerhetsområdet,
2. forskning som avser trafiksäkerhet, eller
3. planering, uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring av trafiksäker-

hetsarbete.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får behandlas även

för andra ändamål, under förutsättning att behandlingen inte är oförenlig med
det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Innehåll
8 §
Databasen får innehålla uppgifter med anknytning till en sådan olycka
som avses i denna lag och om personer som varit involverade i olyckan.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om vilka uppgifter enligt första stycket som får behandlas i
databasen.

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
9 §
Uppgifter om hälsa som avser personskador får behandlas i databasen
och får användas som sökbegrepp. Inga andra personuppgifter som avses i
artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får
behandlas.

För ändamål som avses i 7 § andra stycket får uppgifter om hälsa och

personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning behandlas
endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Uppgifter som ska lämnas till databasen
10 §
Vårdgivare som ger akutsjukvård och vars verksamhet innefattar
ortopedi eller kirurgi ska till databasen lämna uppgifter som rör samtliga
personer som söker vård eller har avlidit till följd av en olycka i trafikmiljö,
en olycka med terrängmotorfordon eller en olycka med fritidsfartyg.

11 § Polismyndigheten ska till databasen lämna uppgifter om en sådan
vägtrafikolycka, olycka med terrängmotorfordon eller olycka med fritids-
fartyg som myndigheten fått kännedom om och som medfört personskada
eller dödsfall.

12 § Kustbevakningen ska till databasen lämna uppgifter om en sådan olycka
med fritidsfartyg som myndigheten fått kännedom om och som medfört
personskada eller dödsfall.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om uppgifts-
skyldigheterna enligt 10�12 §§.

background image

3

SFS

2021:319

Pseudonymisering av personuppgifter
14 §
Databasen får endast innehålla pseudonymiserade personuppgifter.

Trots första stycket får Transportstyrelsen i ett enskilt fall vidta åtgärder

för att personuppgifter åter ska bli direkt hänförliga till enskilda registrerade,
om det är absolut nödvändigt för

1. att säkerställa att uppgifter som myndigheten lämnar som underlag för

officiell statistik är riktiga,

2. forskning som avser trafiksäkerhet, eller
3. att Transportstyrelsen ska kunna uppfylla sina skyldigheter som person-

uppgiftsansvarig.

Direktåtkomst
15 §
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten,
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafikanalys, Trafikverket, kom-
munala myndigheter och länsstyrelser får medges direktåtkomst till sådana
personuppgifter i databasen som respektive myndighet behöver för de ända-
mål som anges i 7 § första stycket.

Universitet och högskolor som är myndigheter eller som vid tillämp-

ningen av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska jämställas med
myndigheter får medges direktåtkomst till personuppgifter i databasen, om
uppgifterna behövs för forskning som avser trafiksäkerhet.

16 § Om uppgifterna i databasen ska användas i sådan forskning som
omfattas av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor, får direktåtkomst enligt 15 § medges endast under förutsättning
att såväl forskningen som behandlingen av uppgifterna har godkänts vid
etikprövning enligt den lagen.

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om omfattningen av
direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

18 § Den som har medgetts direktåtkomst enligt 15 § ansvarar för att
tillgången till personuppgifter begränsas till vad var och en behöver för att
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

19 § Den som har medgetts direktåtkomst enligt 15 § har vid sådan åt-
komst rätt att ta del av de uppgifter i databasen som avses i den paragrafen.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
20 §
Personuppgifter i databasen får inte behandlas under längre tid än vad
som är nödvändigt för de ändamål som anges i 7 § första stycket.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om den längsta tid som personuppgifter får behandlas och om
gallring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

background image

4

SFS

2021:319

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

TOMAS ENEROTH
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.