Lag (2021:626) om förarbevis för vattenskoter

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2021:626
Departement: Infrastrukturdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2021:626) om förarbevis för vattenskoter

SFS nr:    

2021:626
Departement/myndighet:    Infrastrukturdepartementet 
   Utfärdad:    2021-06-17 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


/Träder i kraft I:2021-07-01/

Inledande bestämmelser

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om
   1. krav på förarbevis för att få framföra en vattenskoter,
   2. utbildning för att få ett förarbevis, 
   3. ett förarbevisregister.

2 §   Med vattenskoter avses i denna lag en vattenfarkost vars  skrovlängd understiger fyra meter och som
   1. har ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla, och 
   2. har utformats för att framföras av en eller flera personer  som sitter, står eller står på knä på skrovet snarare än i  farkosten.

Behörighetskrav för vattenskoter

3 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  En vattenskoter får framföras endast av den som har ett  förarbevis. 

4 §4 § /Träder i kraft I:2022-05-01/  Kravet på förarbevis i 3 § gäller inte
   1. inom statliga myndigheters verksamhet,
   2. vid utförande av räddningstjänst eller förebyggande  verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och  vid träning inför sådan räddningstjänst och förebyggande  verksamhet,
   3. i fråga om annan verksamhet som bedrivs för att utföra  räddning till sjöss, 
   4. den som har fyllt 15 år och som deltar i sådan utbildning  som avses i 5 § första stycket 2, eller
   5. den som tränar för att tävla, tävlar eller deltar i  uppvisning med vattenskoter, om ett medlemsförbund i  Riksidrottsförbundet ansvarar för verksamheten och den  uteslutande bedrivs inom ett sådant område som enligt 2 kap.  2 § sjötrafikförordningen (1986:300) är avlyst för det  ändamålet.

Utfärdande av förarbevis 

5 §   Den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda ett  förarbevis till den som
   1. har fyllt 15 år, och
   2. med godkänt resultat har genomgått utbildning för att få  ett förarbevis.

Ett förarbevis gäller tills vidare. 

Skyldighet att medföra förarbevis och andra handlingar 

6 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Den som framför en vattenskoter och omfattas av kravet på  förarbevis ska ha med sig ett giltigt förarbevis och en giltig  identitetshandling ombord. 

Föraren får ha med sig ett utbildningsintyg i stället för ett  förarbevis, om 
   1. färden genomförs inom en månad från den dag då utbildning  enligt 5 § första stycket 2 har genomgåtts med godkänt  resultat, och 
   2. förarbeviset ännu inte har utfärdats och lämnats ut.

Identitetshandlingen och förarbeviset eller, i förekommande  fall, utbildningsintyget ska lämnas över för kontroll om en  polisman eller en kustbevakningstjänsteman begär det. Om en  sådan handling har utfärdats elektroniskt, är det tillräckligt  att handlingen visas upp.

Återkallelse av förarbevis

7 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Förarbeviset ska återkallas om innehavaren, sedan  utbildningen enligt 5 § första stycket 2 genomgåtts med  godkänt resultat, begår brott enligt
   1. 20 kap. 2, 3, 4, 5, 7, 8 eller 9 § sjölagen (1994:1009), 
   2. 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300), eller 
   3. 5 § förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter. 

Om innehavaren av förarbeviset inte har genomgått sådan  utbildning som avses i 5 § första stycket 2, ska återkallelse  i enlighet med första stycket i stället göras om innehavaren  har begått brott efter det att förarbeviset har utfärdats.

8 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om  återkallelse. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

9 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Vid återkallelse ska det bestämmas en tid inom vilken ett  nytt förarbevis inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska  vara lägst en månad och högst tre år.

10 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Om ett förarbevis har återkallats, ska innehavaren  överlämna förarbeviset till den myndighet som regeringen  bestämmer. 

11 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  En ansökan om utfärdande av förarbevis efter återkallelse  får inte prövas innan spärrtiden har löpt ut.

Krav på EES-medborgare

12 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Den som är medborgare i ett annat EES-land än Sverige får  framföra en vattenskoter om han eller hon har fyllt 15 år och  har ett förarbevis som ger behörighet att framföra  vattenskoter och som har utfärdats i det land som han eller  hon är medborgare i. 

13 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Den som är medborgare i ett annat EES-land än Sverige och  som får framföra vattenskoter med stöd av 12 § ska ha med sig  det utländska förarbeviset och en giltig identitetshandling  ombord. Om det inte uttryckligen framgår av det utländska  förarbeviset att det ger innehavaren rätt att framföra  vattenskoter, ska förarbeviset kompletteras med ett intyg från  utfärdaren som styrker en sådan rätt. 

Föraren ska överlämna förarbeviset, intyget och  identitetshandlingen för kontroll om en polisman eller en  kustbevakningstjänsteman begär det. Om en sådan handling har  utfärdats elektroniskt, är det tillräckligt att handlingen  visas upp.

Utbildning

14 §   Utbildning för att få ett förarbevis får endast bedrivas  efter tillstånd av den myndighet som regeringen bestämmer.

15 §   Tillstånd att bedriva utbildning får beviljas juridiska  personer som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och  omständigheterna i övrigt har förutsättningar att bedriva en  god utbildning. 

Tillståndet får förenas med villkor.

16 §   Utbildningen ska innehålla både teoretiska och praktiska  moment. Särskild vikt ska läggas vid säkerhet samt hänsyn till  miljö- och naturliv. 

17 §   Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla ett  tillstånd att bedriva utbildning om förutsättningarna för  tillståndet inte längre finns eller om föreskrifter om  utbildningen som meddelats med stöd av denna lag inte har  iakttagits. Tillståndet får även återkallas på  tillståndshavarens begäran.

Tillsyn över utbildningsverksamheten

18 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn  över utbildningsverksamhet enligt denna lag och föreskrifter  som har meddelats med stöd av lagen.

19 §   Om tillsynsmyndigheten begär det, ska tillståndshavaren  lämna tillträde till lokaler, områden och utrymmen som har  anknytning till verksamheten, tillhandahålla handlingar som  rör verksamheten och hjälpa till vid tillsynen.

20 §   Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som  behövs för genomförande av tillsynen och för att  tillståndshavaren ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna  lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av  lagen.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Kontroll

21 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  En kustbevakningstjänsteman har inom de områden som anges  i 1 kap. 4 § kustbevakningslagen (2019:32) rätt att stoppa en  vattenskoter för att kontrollera att föraren har rätt att  framföra den. 

Befogenheterna för en kustbevakningstjänsteman enligt 6 kap.  1 § kustbevakningslagen gäller inte vid kontroller som görs  med stöd av denna lag eller enligt föreskrifter som har  meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelser om en polismans rätt att stoppa ett fordon eller  ett annat transportmedel finns i polislagen (1984:387).

22 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  En polisman eller en kustbevakningstjänsteman får vid  kontroll enligt 21 § medge att vattenskotern förs till  närmaste lämpliga upptagningsplats, trots att föraren inte har  rätt att framföra vattenskotern. Ett medgivande får bara  lämnas om det kan ske utan att det uppstår någon risk för  sjösäkerheten.

23 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Vid en kontroll enligt 21 § ska ett förarbevis som inte  har utfärdats i elektronisk form omhändertas av en polisman  eller en kustbevakningstjänsteman om förarbeviset har  återkallats.

Förarbevisregister

24 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska föra ett  elektroniskt förarbevisregister.

Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret.

25 §   Personuppgifter får behandlas i förarbevisregistret om  det är nödvändigt för att hantera anmälningar om genomförd  utbildning och ärenden om utfärdande av förarbevis och  återkallelse av förarbevis.

Personuppgifter som avses i första stycket får även behandlas  i registret om det är nödvändigt för att tillhandahålla  information som behövs
   1. vid Polismyndighetens och Kustbevakningens kontroll av  vattenskoterförare enligt 21 §, och
   2. i Polismyndighetens och Kustbevakningens verksamhet i  övrigt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig  verksamhet, utreda eller lagföra brott eller upprätthålla  allmän ordning och säkerhet.

26 §   Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen  meddela föreskrifter om vilka personuppgifter som ska  registreras i förarbevisregistret, om gallring av dessa  uppgifter och om direktåtkomst till förarbevisregistret.

Straff

27 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Den som uppsåtligen framför en vattenskoter utan att vara  berättigad till det ska dömas för olovligt förande av  vattenskoter till böter.

28 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter någon  att framföra en vattenskoter utan att denne är berättigad till  det ska dömas till böter. 

29 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6  eller 13 § ska dömas till penningböter.

Om förarens identitet genast har kunnat fastställas, ska det  inte dömas till straff i fråga om identitetshandlingen.

30 §    /Träder i kraft I:2022-05-01/  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar  ett återkallat förarbevis enligt 10 § ska dömas till  penningböter.

Överklagande

31 §   Beslut enligt 5, 7, 9, 15, 17 och 20 §§ får överklagas  till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag  får inte överklagas.

32 §   Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den  förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbokförd  eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, till den  förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden vistas. 

Ett beslut som rör en juridisk person överklagas till den  förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller  verksamhetens ledning finns. 

Beslut i andra fall än de som avses i första och andra  styckena överklagas till den förvaltningsrätt inom vars  domkrets beslutet meddelades. 

33 §   Prövningstillstånd krävs vid överklagande till  kammarrätten.

Bemyndiganden

34 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela ytterligare föreskrifter om 
   1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning för att få  ett förarbevis,
   2. utbildningens mål, innehåll och genomförande, 
   3. tillsyn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får  meddela föreskrifter om 
   1. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna  lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av  lagen, 
   2. att den som har beviljats tillstånd att bedriva utbildning  enligt denna lag ska lämna uppgifter till den myndighet som  för förarbevisregistret.


Övergångsbestämmelser

2021:626
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 i fråga om 1, 2,  5, 14-20, 24-26 och 31-34 §§ och i övrigt den 1 maj 2022. 
   2. Ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för  högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av  Nämnden för båtlivsutbildning före den 1 maj 2022 och ett  intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet enligt 2 kap.  2 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal  som är utfärdat före den 1 maj 2022 ger rätt att framföra en  vattenskoter till och med den 30 april 2023. En förutsättning  är dock att ett sådant intyg medförs ombord tillsammans med en  giltig identitetshandling och på begäran visas upp för en  polisman eller en kustbevakningstjänsteman. 
   3. Den myndighet som utfärdar förarbevis får efter ansökan som  kommit in senast den 30 april 2023, utan att kravet i 5 §  första stycket 2 är uppfyllt, utfärda förarbevis till den som  har ett intyg som avses i 2. 
   4. Trots 6 § första stycket får en förare till och med den  31 december 2022 medföra ett utbildningsintyg i stället för  ett förarbevis ombord om föraren har genomfört utbildning  enligt 5 § första stycket 2 med godkänt resultat och  förarbeviset ännu inte har utfärdats och lämnats ut.
   5. Instruktörer, lärare eller liknande hos den som har  tillstånd att bedriva utbildning för att få ett förarbevis får  inom ramen för utbildningsverksamheten framföra en  vattenskoter utan förarbevis till och med den 31 december  2022.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.