SFS 2007:495 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2007:495 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
070495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om luftfartslagen (1957:297)

3

dels

att 11 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 11 kap. 1 § skall lyda ⬝Flygräddningstjänst,

bärgning, undersökning av luftfartsolyckor och rapportering av händelser⬝,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 11 kap. 8�10 §§, samt

närmast före 11 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

11 kap.

7 §

4

Om undersökning från säkerhetssynpunkt av luftfartsolyckor och till-

bud till sådana olyckor finns bestämmelser i lagen (1990:712) om undersök-
ning av olyckor.

Rapportering av händelser m.m.

8 §

5

I syfte att förbättra flygsäkerheten skall händelser inom civil luftfart

rapporteras till behörig myndighet.

Med händelse inom civil luftfart avses i denna lag driftsavbrott, defekt, fel

eller annan onormal omständighet som har inverkat eller kan inverka på
flygsäkerheten, även om händelsen inte lett till sådana luftfartsolyckor eller
tillbud som avses i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

9 §

6

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka personer inom civil luft-

fart som skall vara skyldiga att rapportera händelser enligt 8 §.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om rapportering av händelser.

10 §

7

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på

grund av att arbetstagaren har rapporterat en händelse enligt denna lag.

1

Prop. 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13, rskr. 2006/07:199.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rap-

portering av händelser inom civil luftfart (EUT L 167, 4.7.2003, s. 23, Celex
32003L0042).

3

Lagen omtryckt 1986:166.

4

Senaste lydelse 1990:713.

5

Tidigare 8 § upphävd genom 1990:713.

6

Tidigare 9 § upphävd genom 1978:232.

7

Tidigare 10 § upphävd genom 1990:713.

SFS 2007:495

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:495

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Om en arbetstagare utsätts för repressalier skall arbetsgivaren betala ska-

destånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränk-
ning som repressalierna innebär.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.