SFS 2013:818 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

130818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 7 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om luftfartslagen (2010:500)

dels att 14 kap. 1–3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas 13 nya paragrafer, 14 kap. 4–16 §§, samt när-

mast före 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12 och 15 §§ nya rubriker av följande lydelse.

14 kap.

Definitioner

1 §

I denna lag betyder

1. statsluftfart: militär luftfart och annan luftfart för statsändamål,
2. militär luftfart: all verksamhet inom det militära luftfartssystemet,
3. militära luftfartssystemet: ett luftfartssystem för militär verksamhet som

innefattar system för flygdrift, flygplatser och flygbaser samt för luftrum,

4. annan luftfart för statsändamål: luftfart för statsändamål som inte är mi-

litär luftfart.

Militär luftfart

2 §

För militär luftfart gäller endast bestämmelserna i

1. 5 kap. 1–6 samt 8 och 9 §§ om luftfartygs befälhavare och besättning

samt tjänstgöring ombord,

2. 6 kap. 13, 19 och 20 §§ om flygtrafiktjänst,
3. 8 kap. 3 § om transport av visst gods,
4. 9 kap. 6 § om jämkning av ersättning,
5. 10 kap. 2 § första och tredje styckena och 7 § om bärgning och under-

sökning av olyckor och tillbud,

6. 12 kap. 8 § första stycket om rätt att meddela föreskrifter och 9 § om

krig eller krigsfara samt

7. 13 kap. 2 och 3 §§, 4 § första stycket 9 och 10 samt 10 § om vissa straff-

bestämmelser.

Regeringen meddelar föreskrifter om till vilken myndighet en anmälan en-

ligt 5 kap. 4 § andra stycket ska göras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter i övrigt, eller i ett enskilt fall besluta, om militär luftfart i de äm-
nen som anges i denna lag och som inte måste meddelas i lag.

1 Prop. 2012/13:165, bet. 2013/14:FöU3, rskr. 2013/14:22.

SFS 2013:818

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:818

3 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att en statlig myndighet ska be-

driva militär luftfart.

För att annan än staten ska få bedriva verksamhet inom det militära luft-

fartssystemet krävs tillstånd. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer beslutar om tillstånd och om avgifter för tillståndsgivning samt får
meddela föreskrifter i dessa avseenden.

4 §

Om den som har ett tillstånd inom det militära luftfartssystemet i väsent-

lig grad åsidosätter föreskrifterna för verksamheten, ska tillståndet återkallas
av den myndighet som har meddelat det. Ett tillstånd ska också återkallas, om
det måste antas att innehavaren inte kan upprätthålla verksamheten. Om det är
tillräckligt för att upprätthålla flygsäkerheten, får ett tillstånd, i stället för att
återkallas, begränsas till att gälla viss del av det militära luftfartssystemet eller
till att gälla under vissa förutsättningar.

Ett tillstånd ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av

återkallelsefrågan, om det på sannolika skäl kan antas att tillståndet kommer
att återkallas slutligt.

Om det på sannolika skäl kan antas att tillståndet kommer att begränsas

slutligt, får det begränsas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande.

Den som har ett tillstånd ska anmäla om något inträffar som medför att kra-

ven för utfärdande av tillstånd inte längre är uppfyllda.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter, eller i ett enskilt fall besluta, om utländsk militär luftfarts öv-
ningar i Sverige.

Annan luftfart för statsändamål

6 §

För annan luftfart för statsändamål gäller bestämmelserna i denna lag

utom

1. 7 kap. om tillstånd att bedriva luftfart,
2. 9 kap. 2–5 §§ om ansvar för skador genom luftfart,
3. 10 kap. 3–6 §§ om luftpanträtt,
4. 11 kap. 4 § om avgifter och andra ersättningar för förrättningar,
5. 12 kap. 1 och 4–7 §§ om tillsyn och överklagande, samt
6. 14 kap. 2–5 §§ om militär luftfart.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta om sådan luftfart som anges i första
stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även i
ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i 1–6 och 8 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta om utländsk luftfart som samverkar
med svensk annan luftfart för statsändamål.

Gemensamma bestämmelser för statsluftfart

Tillsyn

7 §

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över

att bestämmelserna om statsluftfart i denna lag och föreskrifter som medde-
lats med stöd av lagen följs.

background image

3

SFS 2013:818

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter i övrigt om tillsyn.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgift för tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.

9 §

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de uppgifter som behövs

för tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen, samt, om det behövs för tillsynen, omedelbart få tillträde till luftfar-
tyg, flygplatser, anläggningar, lokaler och andra objekt. Denna tillträdesrätt
omfattar inte bostäder.

Överlämnande av förvaltningsuppgift

10 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet som avses i

14 kap. 2 eller 6 § får överlämna en förvaltningsuppgift som följer av rege-
ringens eller myndighetens föreskrifter och som gäller skydd för liv, personlig
säkerhet eller hälsa eller trafik till någon annan även om uppgiften innefattar
myndighetsutövning.

Tillträde till svenskt område

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om tillträde till svenskt område för utländsk statsluftfart.

Övriga bestämmelser

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter, eller i ett enskilt fall besluta, om sådan luftfart som utförs i
Sverige av en annan stat, eller ett företag med säte i en annan stat, och som
avser underhåll, modifiering eller utprovning för militära ändamål.

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får om det

finns särskilda skäl meddela föreskrifter om, eller i ett enskilt fall besluta, att
viss luftfart ska följa reglerna för militär luftfart eller för annan luftfart för
statsändamål.

14 §

Regeringen får, om det finns särskilda skäl, i ett enskilt fall besluta om

undantag från bestämmelserna om statsluftfart och då meddela de villkor som
behövs.

Överklagande

15

§

En förvaltningsmyndighets beslut enligt detta kapitel eller enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av detta kapitel och som inte gäller mili-
tär luftfart överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt detta kapitel eller enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av detta kapitel och som gäller militär luftfart överklagas hos regeringen.

background image

4

SFS 2013:818

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

16 §

Beslut enligt detta kapitel gäller omedelbart om inte annat anges i be-

slutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.