SFS 2014:745 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2014:745 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
140745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4

kap. 21 § luftfartslagen

(2010:500) ska ha följande lydelse.

4 kap.

21 §

Ett flygcertifikat ska omhändertas, om innehavaren vid utövande av

luftfart har

1. visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller något annat ämne, eller
2. gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller har visat uppenbar likgiltighet

för andra människors liv eller egendom.

Ett certifikat får också omhändertas, om innehavaren på grund av sjukdom

eller skada eller av någon annan sådan orsak inte kan fullgöra de uppgifter
som certifikatet avser på ett trafiksäkert sätt.

Ett certifikat gäller inte när det är omhändertaget.
Ett beslut om omhändertagande av flygcertifikat får meddelas av Polis-

myndigheten, åklagare eller Transportstyrelsen. Frågan om ett omhänder-
tagande ska följas av en ansökan om återkallelse eller om flygcertifikatet ska
återlämnas ska prövas skyndsamt.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om omhändertagande av

flygcertifikat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:745

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.