SFS 2015:368 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2015:368 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
150368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om luftfartslagen (2010:500)

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 a §, och närmast före

11 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före 11 kap. 3 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Kvarstad⬝.

11 kap.

Verkställighet av verksamhetsförbud

2 a §

Transportstyrelsen får i fråga om ett lufttrafikföretag med svenskt

drifttillstånd besluta om de begränsningar i företagets verksamhet som behövs
för att verkställa ett verksamhetsförbud som Europeiska kommissionen har
beslutat enligt artikel 16.10 i Europarlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växt-
husgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014.

Transportstyrelsen ska underrätta kommissionen om vidtagna verkställig-

hetsåtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:70, bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om
ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om
ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 421/2014.

SFS 2015:368

Utkom från trycket
den 12 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.