SFS 1971:616

710616.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i luft fartslagen (1957:297);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 14 kap. 2 § luftfartslagen (1957: 297)

skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971: 616

Utkom från trycket

den 27 j uli 1971

14 kap.

2 §2 Talan mot sådant luftfartsverkets beslut i särskilt fall enligt denna

lag eller med stöd därav meddelade föreskrifter, som rör certifikat eller

behörighetsbevis för personal inom luftfarten, medgivande att utan certi­

fikat göra tjänst å luftfartyg, registrering av luftfartyg eller förbud mot

luftfartygs avgång, föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot annat beslut av luftfartsverket enligt denna lag föres talan hos

Konungen genom besvär.

Beslut, som avses i denna paragraf, skall omedelbart lända till efter­

rättelse, om ej annorlunda förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 2 22.

2 Senaste lydelse 1969: 201.

SVEN-ERIC NILSSON

(Kommunikationsdepartementet)

1515

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.