SFS 1972:198

720198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i luft fartslagen (1957: 297);

given Stockholms slott den 19 maj 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-
dagen^ funnit gott att i fråga om luftfartslagen (1957: 297) förordna,

dels att 2 kap. 4, 6 och 8 §§, 3 kap. 1 §, 13 kap. 1 och 3 §§ samt

rubriken närmast före 3 kap. 1 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 a § och 3

kap. 10 a §, av nedan angivna lydelse.

SFS 1972:198

Utkom från trycket

den 6 juni 19 72

1 KAP.

2 a § Luftfart må ej inom svenskt område äga rum i överljudsfart.

När synnerliga skäl föreligga, äger Konungen eller, efter Konungens

bemyndigande, luftfartsverket medgiva luftfart utan hinder av vad som

sägs i första stycket så ock bestämma villkoren därför.

2 KAP.

4 § Luftfartyg må icke registreras med mindre det har luftvärdighets­
bevis och, i den utsträckning Konungen eller efter Konungens bemyn-

1 Prop. 1972:19, TU 9, rskr 126.

431

¬

background image

;vV""

SFS 1972: 198

digande luftfartsverket föreskriver, miljövärdighetsbevis. Bevis skall ha

utfärdats eller godkänts här i riket.

6 §2 Registret skall f�r varje l uftfartyg innehålla fartyget tillkommande

nationalitets- och registreringsbeteckning, de uppgifter som äro nödiga

för att identifiera det, upplysning angående äganderätten till fartyget

och ägarens fång samt huruvida fartyget är intecknat, hänvisning till
fartygets luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis ävensom anteck­

ning om tiden, då fartyget införes i registret, ändring i äganderätten re­
gistreras eller fartyget avföres ur registret, så ock i övrigt vad Konungen

eller, efter Konungens bemyndigande, luftfartsverket föreskriver.

8

Luftfartyg skall avföras ur registret, om ägaren begär det.

Samma lag vare, om det i 2 § första stycket för registrering upp­

ställda villkoret ej längre är uppfyllt och Konungen icke jämlikt andra
stycket i samma paragraf medgiver att fartyget det oaktat må kvarstå
i registret eller om medgivande, som Konungen lämnat enligt sist­

nämnda stycke, återkallats eller ock förfallit på den grund att i med­

givandet föreskrivet villkor icke längre är uppfyllt, så ock om fartyget

förolyckats, upphuggits eller annorledes förstörts eller om det efter an­

trädd luftfärd ej avhörts under en tid av tre månader. Har omständig­
het som nu sagts inträffat, åligger det ägaren att ofördröjligen göra
anmälan därom till registret, såvida sådan ej skett på grund av vad i

7 § stadgas.

Har luftfartyg sedan tre år icke haft gällande luftvärdighetsbevis eller

miljövärdighetsbevis, må fartyget avföras ur registret, där ägaren ej
inom tid, som luftfartsverket bestämmer, visar att fartyget är luftvär-
digt och miljövärdigt.

f-

-i'jlct

jkii

3 KAP.

Om luftvärdighet och miljövärdighet

1 § Luftfartyg skall, när det nyttjas till luftfart, vara luftvärdigt och

miljövärdigt.

Ej må luftfartyg anses luftvärdigt, med mindre det är så konstruerat,

byggt, utrustat och vidmakthållet samt äger sådana flygegenskaper, att

säkerhetens krav äro tillgodosedda.

Ej må luftfartyg anses miljövärdigt med mindre det är konstruerat,

byggt, utrustat och vidmakthållet så att luftfartyget ej vållar skada ge­
nom buller, luftförorening eller likartad störning. Närmare föreskrifter

för tillämpningen av detta stycke meddelas av Konungen eller, efter

Konungens bemyndigande, av luftfartsverket.

10 a § Bestämmelserna i 2�9 §§ om luftvärdighet och luftvärdighets­

bevis gälla i tillämpliga delar även miljövärdighet och miljövärdighets­
bevis.

432

® Senaste lydelse 1969; 201.

® Senaste lydelse 1969; 201,

¬

background image

13 KAP.

SFS 1972:198

1 §4 överträder någon förbud enligt 1 kap. 2 a § eller villkor vid med­

givande enligt detta lagrum eller förbud eller föreskrift som Konungen

meddelat med stöd av 1 kap. 3 §, dömes till fängelse i högst två år

eller, om brottet är ringa, till dagsböter.

�verträdelse av förbud eller föreskrift som eljest meddelats med

stöd av 1 kap. 3 § straffes med dagsböter eller fängelse i högst sex
månader.

3 § Nyttjas luftfartyg utan lov till luftfart, ehuru det saknar luftvär­
dighetsbevis eller miljövärdighetsbevis eller eljest icke är luftvärdigt
eller miljövärdigt enligt vad i 3 kap. sägs, dömes till dagsböter eller

fängelse i högst ett år.

Samma lag vare, om luftfartyg utan lov nyttjas till luftfart ehuru

det icke är bemannat enligt vad i 4 kap. sägs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 maj 1972,

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

BENGT NORLING

(Kommunikationsdepartementet)

^ Se naste lydelse 1964:211.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.