SFS 1976:11

760011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:11

Utkom från try cket

Om aOflFing 11

den 4 f ebruari 1976

utfärdad den 15 januari 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om luftfartslagen^

dels att i 1 kap. 2, 2 a och 3 §§, 2 kap. 2, 4, 6, 8, 11, 15 och 16 §§, 3

kap. 1�4, 9 och 10 §§, 4 kap. 1�5, 8 och 9 §§, 5 kap. 8 och 11 §§, 6
kap. 1, 2, 4, 6-9, 11-13, 15 och 16 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 6 och 7 §§, 8 kap.

1-5 och 7 §§, 9 kap. 40 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1 och 10 §§, 12 kap. 2

och 4§§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 1�4§§ samt 15 kap. 1�3§§ ordet
"Konungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i

motsvarande form,

dels att 9 kap. 22 § och 13 kap. 9 § skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1975/76:54, LU 6, rskr 1 16.

^ Senaste lyd else av

1 kap. 2 och 3 §§, 2 kap. 15 och 16 §§, 3 kap. 2�4, 9 och 10 § §, 4 kap. 1�5, 8 och

9 §§, 5 kap. 8 §, 6 kap. 1, 6, 8, 9, 11, 12 och 15 § §, 7 kap. 1, 3 , 4, 6 och 7 §§ , 8 kap.

1, 2, 5 och 7 §§, 11 kap. 1 § samt 14 kap. 1, 3 och 4 §§ 1969:201,

1 k ap. 2 a §, 2 kap. 4, 6 och 8 §§, 3 kap. 1 § samt 13 kap. 1 § 1972:198,

9 kap. 40 § 1967:70 Gfr 1967:73),

14 ka p. 2 § 1971:616.

32

15 kap. 1 § 1960:69 (jfr 1963:399).

⬢ V ,

'c'

¬

background image

SFS 1976:11

9 kap.

22 §3 Vid befordran av passagerare är fraktförarens ansvarighet för
envar av dem begränad till åttiofemtusenåttahundra kronor; och må
förty, där ersättningen skall utgå i form av ränta, dennas kapitaliserade
värde icke överskrida sagda gräns. Utföres befordringen av svenskt
lufttrafikföretag skall gränsen för ansvarigheten dock vara tvåhundra-

sjuttiotusen kronor. Företaget skall i biljetten eller i sina standard­

villkor fö r befordran utfästa sig a tt tillämpa denna gräns för ansvarig­
heten. I fråga om befordran som endast delvis utföres av svenskt

lufttrafikföretag skall vad nu sagts om användning av det högre

begränsningsbeloppet och om skyldighet att utfästa sig att tillämpa

detta belopp gälla endast i fråga om den del av befordringen som

utföres av s ådant företag. Avtal må träffas om högre gräns för ansva­
righeten än som föreskrives i detta stycke.

Beträffande inskrivet resgods eller gods är fraktförarens ansvarighet

begränsad till åttiosex kronor för kilogram. Har passageraren eller

avsändaren vid godsets överlämnande till fraktföraren särskilt uppgivit
det intresse, som är förbundet med befordringen, och guldit före­
skriven tilläggsavgift, gäller det uppgivna beloppet såsom gräns för

fraktförarens ansvarighet, där han ej visar att passagerarens eller
avsändarens intresse är lägre. Har av inskrivet resgods eller gods viss
del eller något av dess innehåll förkommit, minskats, skadats eller
fördröjts, skall vid bestämmandet av gränsen för fraktförarens ansva­

righet endast den sammanlagda vikten av det eller de kolli, om vilka

fråga är, tagas i beräkning; dock att, om förlusten, minskningen,
skadan eller dröjsmålet påverkar värdet av andra kolli som omfattas av
samma resgodsbevis eller flygfraktsedel, den sammanlagda vikten

jämväl av dessa kolli skall tagas i beräkning.

I fråga om föremål, som passageraren behåller i sin vård, är ansvarig­

heten begränsad till ettusensjuhundratjugo laonor för envar passa­

gerare.

Skyldighet att gälda rättegångskonstnad må åläggas fraktföraren

utan hinder av att de i denna paragraf stadgade gränserna för ansvarig­
heten därigenom överskridas. Vad nu sagts skall dock icke gälla, där

fraktföraren inom sex månader från den händelse av vilken skadan

härrör eller före det talan väckts slaiftligen erbjudit den skadelidande

ersättning som frånsett rättegångskostnaden ej understiger vad som

utdömes.

Om det guldvärde å svenska Icronan som vid denna lags ilcraft-

trädande är anmält till Internationella valutafonden sedermera ändras,

skola de i denna paragraf angivna gränserna för ansvarigheten
omräknas i enlighet med det ändrade guldvärdet. De nya ansvarighets-
gränserna kungöras offentligen av regeringen. Föres talan om

ersättning, skola ansvarighetsgränsema berälcnas enligt guldvärdet å
den dag dom meddelas. Vad nu sagts gäller dock ej i fråga om det i
första stycket angivna beloppet om tvåhundrasjuttiotusen Icronor.

3 Senaste lydelse 1960:69 Gfr 1963:399 och 1974:702).

33

3�SFS 1976

¬

background image

SFS 1976:11

13 kap.

9 § Nyttjas luftfartyg till luftfart utan att enligt 10 kap. 2 §

föreskriven försäkring eller säkerhet finnes, dömes till dag sböter eller
fängelse i högst ett år.

Den som utför passagerarbefordran utan att i biljett eller standard­

villkor för befordran intaga utfästelse som föreskrives i 9 kap. 22 §

första stycket, dömes till dagsböter.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Bestämmelserna i 9 kap. 22 § första stycket om begränsnings­

beloppet för svenskt lufttrafikföretag och om skyldighet för sådant
företag att utfästa sig att tillämpa detta belopp samt föreskriften i 13
kap. 9 § andra stycket skall utan hinder av vad som föreskrives i tredje

stycket i övergångsbestämmelserna till lagen (1960:69) om ändring i
luftfartslagen tillämpas i fall som avses där.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Birgitta Blom
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.