SFS 1986:1105

861105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1105 Lag

Utkom från trycket

den 19 december 1986

om ändring i lagen (1986:166) om ändring

i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 kap. 1 § luftfartslagen

(1957:297) i paragrafens lydelse enligt lagen (1986:166) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

11 kap.

1 § Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i räddningstjänstlagen

(1986:1102).

Ett luftfartygs ägare eller innehavare och de som tjänstgör på luftfartyg

eller vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är skyldiga att
delta i flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar bestämmelser om er­
sättning av allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid
personskador gäller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och

lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

'Prop. 1985/86: 170, FöU 1986 /87:2, rskr. 1986/87:58.

f.3i

i:d

f:!

läi

r-'i '

ill

r/ii''

flift!

0

/⬢Kill

c?'

Eiiall

fe

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.