SFS 1987:151

870151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:151 Lag

Utkom från trycket

den 6 maj 1987

om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs att 6 kap. 5 § luftfartslagen

(1957: 297)^ skall ha följande lydel se.

6 kap.
5 § Tillstånd får beviljas bara om hinder inte möter av hänsyn till det

allmänna. Vid prövningen skall häns yn, förutom till annat, tas till markför­
hållandena, till s törningar som kan uppkomma för omgivningen och til l
totalförsvaret. Vidare skall hänsyn tas till sökandens tekniska och ekono­
miska förutsättningar att driva flygplatsen.

Vid tillståndsprövning skall lagen (1987; 12) om hushållning med naturre­

surser m. m. tillämpas.

Tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdesbestäm­

melser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får

dock mindre avvikelser göras.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTRÖM

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1985/86:90, BoU 1986/8 7:4, rskr. 126.

- Lagen omtryckt 198 6: 166.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.