SFS 1988:1572

881572.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1572 Lag

Utkom från trycket

den 27 december 1988

om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 4 och 5 §§ luftfartslagen

(1957:297y skall ha följande lydelse.

3378

6 kap.

4 § Flygplatser för allmänt bruk {allmänna flygplatser) får inte inrättas
eller drivas utan tillstånd av regeringen eller den myndighet regeringen

bestämmer. Detsamma gäller om en allmän flygplats byggs om eller driften

ändras, såvida inte ombyggnaden eller driftsändringen är av ringa betydel­
se.

5 §' Tillstånd får bevilja s bara om hinder inte möter av hän syn till det
allmänna. Vid prövningen skall hänsyn, förutom till annat, tas till m ark­

förhållandena, till störningar som kan uppkomma för omgivningen och till

totalförsvaret. Vidare skall hänsyn tas till sökand ens tekniska och e kono­

miska förutsättningar att driva flygplatsen.

Avser prövningen inrättandet av en flygplats som skall kunna användas

under instrumentväderförhållanden {trafikflygplats), utbyggnad av en flyg­
plats till trafi kflygplats eller om byggnad av en trafikf lygplats, skall pr öv­
ningen omfatta även investeringens lönsamhet och dess inverkan på andra
flygplatser i regionen.

Vid tillståndsprövning skall lagen (1987:12) om hushållning med natur­

resurser m. m. tillämpas.

Tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller omr ådesbe­

stämmelser. Om syfte t med planen eller bestä mmelserna inte motverkas,
får dock mindre avvikelser göras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19 89. Den skall dock inte tilläm­

pas i fråga om ombyggnader och driftsändringar som påbörjats före ikraft­
trädandet.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

' Prop. 1988/89:36, TU5, rskr. 75.

' Lagen omtryckt 1986: 166.

' Senaste lydelse 1987:151.

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.