SFS 1988:1572

881572.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:XKVEAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:BDUOJF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BDUOJF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:AKPUEH+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:21px;font-family:BDUOJF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:22px;font-family:BDUOJF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:23px;font-family:BDUOJF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:280px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:1572 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 december 1988 </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i luftfartslagen (1957:297); </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 15 december 1988. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 6 kap. 4 och 5 �� luftfartslagen </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">(1957:297y skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">3378 </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft12">6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft15">4 � Flygplatser f�r allm�nt bruk {allm�nna flygplatser) f�r inte inr�ttas <br/>eller drivas utan tillst�nd av regeringen eller den myndighet regeringen </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">best�mmer. Detsamma g�ller om en allm�n flygplats byggs om eller driften </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft16">�ndras, s�vida inte ombyggnaden eller drifts�ndringen �r av ringa betydel�<br/>se. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft16">5 �' Tillst�nd f�r bevilja s bara om hinder inte m�ter av h�n syn till det <br/>allm�nna. Vid pr�vningen skall h�nsyn, f�rutom till annat, tas till m ark�</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rh�llandena, till st�rningar som kan uppkomma f�r omgivningen och till </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">totalf�rsvaret. Vidare skall h�nsyn tas till s�kand ens tekniska och e kono�</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">miska f�ruts�ttningar att driva flygplatsen. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft12">Avser pr�vningen inr�ttandet av en flygplats som skall kunna anv�ndas </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft16">under instrumentv�derf�rh�llanden {trafikflygplats), utbyggnad av en flyg�<br/>plats till trafi kflygplats eller om byggnad av en trafikf lygplats, skall pr �v�<br/>ningen omfatta �ven investeringens l�nsamhet och dess inverkan p� andra <br/>flygplatser i regionen. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid tillst�ndspr�vning skall lagen (1987:12) om hush�llning med natur�</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">resurser m. m. till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft12">Tillst�nd f�r inte meddelas i strid mot en detaljplan eller omr �desbe�</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft16">st�mmelser. Om syfte t med planen eller best� mmelserna inte motverkas, <br/>f�r dock mindre avvikelser g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 19 89. Den skall dock inte till�m�</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft17">pas i fr�ga om ombyggnader och drifts�ndringar som p�b�rjats f�re ikraft�<br/>tr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft12">SVEN HULTERSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1988/89:36, TU5, rskr. 75. </p> <p style="position:absolute;top:1165px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">' Lagen omtryckt 1986: 166. </p> <p style="position:absolute;top:1181px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1987:151. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:518px;white-space:nowrap" class="ft12">Peter L�fmarck </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:517px;white-space:nowrap" class="ft12">(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1988:1572 Lag

Utkom fr�n trycket

den 27 december 1988

om �ndring i luftfartslagen (1957:297);

utf�rdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 6 kap. 4 och 5 �� luftfartslagen

(1957:297y skall ha f�ljande lydelse.

3378

6 kap.

4 � Flygplatser f�r allm�nt bruk {allm�nna flygplatser) f�r inte inr�ttas
eller drivas utan tillst�nd av regeringen eller den myndighet regeringen

best�mmer. Detsamma g�ller om en allm�n flygplats byggs om eller driften

�ndras, s�vida inte ombyggnaden eller drifts�ndringen �r av ringa betydel�
se.

5 �' Tillst�nd f�r bevilja s bara om hinder inte m�ter av h�n syn till det
allm�nna. Vid pr�vningen skall h�nsyn, f�rutom till annat, tas till m ark�

f�rh�llandena, till st�rningar som kan uppkomma f�r omgivningen och till

totalf�rsvaret. Vidare skall h�nsyn tas till s�kand ens tekniska och e kono�

miska f�ruts�ttningar att driva flygplatsen.

Avser pr�vningen inr�ttandet av en flygplats som skall kunna anv�ndas

under instrumentv�derf�rh�llanden {trafikflygplats), utbyggnad av en flyg�
plats till trafi kflygplats eller om byggnad av en trafikf lygplats, skall pr �v�
ningen omfatta �ven investeringens l�nsamhet och dess inverkan p� andra
flygplatser i regionen.

Vid tillst�ndspr�vning skall lagen (1987:12) om hush�llning med natur�

resurser m. m. till�mpas.

Tillst�nd f�r inte meddelas i strid mot en detaljplan eller omr �desbe�

st�mmelser. Om syfte t med planen eller best� mmelserna inte motverkas,
f�r dock mindre avvikelser g�ras.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 19 89. Den skall dock inte till�m�

pas i fr�ga om ombyggnader och drifts�ndringar som p�b�rjats f�re ikraft�
tr�dandet.

P� regeringens v�gnar

SVEN HULTERSTR�M

' Prop. 1988/89:36, TU5, rskr. 75.

' Lagen omtryckt 1986: 166.

' Senaste lydelse 1987:151.

Peter L�fmarck

(Kommunikationsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.