SFS 1989:997

890997.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:997

om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utk�~m frä�~ trycka

den 22 december 1989

utfärdad den 13 december 1989.

Enligt riksdagens iieslut' föreskrivs att 6 kap. 13 § luftfartslagen

(1957:297)^ skall ha följande lydelse.

6 kap.

13 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för användning av allmänna flygplatser eller andra

allmänna anläggningar eller tjänster för luftfarten.

Beslut angående avgift som är förfallen till betalning får verkställas

enligt utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1989/90:26, TUl 1, rskr. 64.

^ Lagen omtryckt 1986:166.

I893

61-SFS 1989

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.