SFS 1990:713

900713.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:713

Utkom från ir>'cket

den 27 juni 19 90

Lag

1 330

om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 23 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs i fråga om luftfartslagen (1 957:297)^

dels att 11 kap. 8 och 10 - 13 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 8 §, 11 kap. 7 §, 13 kap. 3 § och 15 kap. 1 § skall ha följande

lydelse.

5 kap.

8 § Inträffar det en olyckshändelse vid användningen av ett luftfartyg

och medför olyckan att någon avlider, att någon blir allvarligt skadad, at t
fartyget får betydande skada eller att egendom som inte transporteras med
fartyget får betydande skada, skall befälhavaren rapportera det inträffade.

Han skall också rappo rtera, när det har funnits någon allvarlig fara för att

en sådan olycka skulle inträffa eller när något har hänt som tyder på ett

väsentligt fel hos fartyget eller markor ganisationen.

Om befälhavaren inte kan fullgöra dessa skyldigheter, skall fartygets

ägare eller brukare göra det. �garen eller brukaren skall rapportera om ett
fartyg har försvunnit under flygning och inte har kunnat återfinnas.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får begränsa

underrättelseskyldigheten och får besluta att den skall gälla också för
medlemmar av besättningen. Regeringen får föreskriva att rapportering av
händelser som är av betydelse för luftfartens säkerhet skall ske också i

andra fall än som anges i första och andra styckena.

11 kap.

7 § Om undersökning från säkerhetssynpunkt av luftfartsolyckor och
andra händelser som berör luftfarten finns

bestämmelser i lagen

(1990; 712) om undersökning av olyckor.

' Prop. 1989/90:104, TU23. rskr. 265.

' Lagen omtryckt 19 86: 166.

'.⬢'i'"":

⬢m).

}

¬

background image

13 kap.

SFS 1990:713

3 §' Till böter döms den som

1. uppsåtligen lämnar oriktiga up pgifter i ett ärende, som rör innehav av

certifikat eller behörighetsbevis eller frågan om annan behörighet, eller vid

prov, kontroller eller annan tillsyn över be hörigheten,

2. b ryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 20 §

första och andra styckena eller 6 kap. 15 § andra stycket första meningen,

3. bryter mot 8 kap. 4a § eller mot 4b § första stycket eller andra stycket

första meningen, eller

4. utför passagerartransporter utan att det i biljetter eller standardvillkor

finns föreskrivna utfästelser enligt vad som anges i 9kap. 22 § första
stycket.

Till b öter döms också den som i a ndra fall än som anges i 1 och 2 §§

försummar någon skyldighet enligt 1 � 6 eller 8 kap.

15 kap.
I § Bestämmelserna i 5 kap. 8 §, 6 kap. 15§, 9 kap., 10kap. 3§ samt

II kap. 2 § första och tredje styckena och 7 § gäller även i fråg a om luftfart

med svenska militär a luftfartyg och i fråga om den militära markorganisa­
tionen.

Regeringen eller den myndighet regeringen be stämmer meddelar i övri gt

föreskrifter för den militära luftfarten och markorganisationen i de ämnen

som anges i första avdelningen och som inte gäller förhållandet mellan
enskilda eller annars måste meddelas i lag.

Denna lag träde r i kraft den 1 ju li 1990.

''' ^

På regeringens vägnar

r,- GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

'S t ⬢ ^ �ndringen innebär bl. a. att första stycket 5 upphävs.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.