SFS 1991:472

910472.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:472

om ändring i luf tfartslagen (1957:297);

utkom från trycket

den lOjuni 1991

utfärdad den 3 0 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 kap. i § luftfartslagen

(1957:297)^ skall ha följande lydelse.

11 kap.

1

Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i räddningstjänstlagen

(1986:1102).

Ett luftfartygs ägare eller innehavare och de som tjänstgör på luftfartyg

eller vid flygplatser eller andra anläggningar for luftfarten är skyldiga att
delta i flygräddni ngstjänsten. Regeringen meddelar bestämmelser om er­
sättning av allmänna medel for deltagandel. I fråga om ersättning vid

personskador gäller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och
lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1991.

På regerin gens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter LÖfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1990/91: 102, FöUS, rskr. 285.

Lagen omtryck t 1986: 166.

Senaste lydelse 1986:1 105.

731

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.