SFS 1973:1076

731076.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:1076

om ändring i luftfartslagen (1957: 297);

f,ä„

utfärdad den 9 november 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 11 kap. 3 och 4 §§ luft­

fartslagen (1957; 297) sk all ha nedan angivna lydelse.

11 kap.

3 §2 Borgenär, som har fordran å bärgarlön eller å ersättning för

kostnader som avses i 2 §, njute i fartyget eller godset luftpanträtt med

förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen (1970: 979), såframt bärgar­

lönen eller ersättningen hänför sig till åtgärder vilka slutförts här i
riket.

I första stycket avsedda fordringar skola, var i förhållande till ford­

ringens belopp, njuta lika rätt om de härröra av samma händelse; eljest
skall yngre fordran äga företräde framför äldre.

Utan borgenärens samtycke må icke, innan betalning fÖr dennes ford­

ran gnidits eller säkerhet därför blivit ställd, luftfartyget lämna det
ställe, där åtgärderna för bärgningen eller bevarandet slutfördes, eller

godset av ägaren tagas i besittning.

4 §3 Luftpanträtt omfattar ej ersättning, som på grund av försäkring
eller eljest utgår för skada på luftfartyget eller godset.

^ Prop. 1973: 42, LU 22, r skr 272.

' Senaste lydelse 1971: 984.

2177

® Ändringen inne bär bl. a. att andra sty cket upphävs.

137-SFS 1973

¬

background image

jj

SFS 1973:1076

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

-i

}

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om luftpanträtt so®

,i

uppstått före ikraftträdandet och skall därvid den i 11 kap. 4 § uppi

j

tagna hänvisningen till 272 och 279 §§ sjölagen avse sistnämnda båda

;>j

,'

lagrum i deras lydelse före ikraftträdandet av lagen (1973: 1064) om

'

;

ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1).

r.

'

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

S

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.