SFS 1977:276

770276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

öm ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 5 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 11 kap. 1 § luftfartslagen

(1957:297) skall ha nedan angivna lydelse.

11 kap.

1 §2 Föreskrifter angående åtgärder, då luftfartyg är saknat, förolyckat

eller nödställt e ller fara hotar lufttrafiken {flygräddningstjänst), meddelas
av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av luftfartsverket.

Regeringen må ålägga ägare eller innehavare av luftfartyg samt dem som

göra tjänst å sådant fartyg eller vid flygplats eller annan anläggning för luft­
farten skyldighet att medverka i flygräddningstjänsten, så ock meddela be­
stämmelser om ersättning av allmänna medel för sådan medverkan. I fråga

om ersättning vid personskada gäller lagen (1977:265) om statligt person­

skadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

Denna lag träd er i kra ft den 1 juli 1977. Ä ldre bestämmelser gäller fort­

farande i fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

SFS 1977:276

Utkom från trycket

den 31 m aj 1977

Bengt G. Nilsson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:64, SfU 21, rskr 201.

2 Senaste lydelse 1976:11 (jfr 1976:644).

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.