SFS 1970:984

700984.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 984

Lag

om ändring i luftfartsiagen (1957; 297);

given. Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

p/

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 11 kap. 3 § luftfartslagen (1957: 297) skall ha nedan an-

givna lydelse.

®

11 KAP.

3 §.

; ;

Borgenär, som har fordran ä bärgaidön eller å ersättning för kostnader

som avses i 2 §, njute i fartyget eller godset luftpanträtt med förmånsrätt

enligt 4 § första stycket i förmånsrättslagen (1970:979), såframt bärgar­

lönen eller ersättningen hänför sig till åtgärder vilka slutförts här i riket.

I första

framför äldre.

,i3

Utan borgenärens

i besittning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Om utmätning skett före lagens ikraftträdande eller gäldenär försatts

i konkurs på grund av ansökan som gjorts före nämnda tidpunkt, gäller

äldre bestämmelser beträffande utmätningen eller konkursen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att eflerrätta. Till yttermera

f)

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit oeh med Vårt kungl. sigill

ill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

1

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNAIIT G EIJER

' Prop. 1970:142, ILU 80, rskr 451.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.