SFS 1969:201

690201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1969 •

201

Utkom från iryckcl den 6 jnni 1969

Nr 201

Lag

om ändring i luftfartslagen den 6 juni 1957 (nr 297);

given Slockh olms sloli den 29 maj J009.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, dels att i 1 kap. 2 och 3 §§, 2 kap. 1, 6—8, 10 och 12—16 §§,

3 kap. 2—5 och 7—10 §§, 4 kap. 1—6, 8 och 9 §§, 5 kap. 8 §, 6 kap. 1, 6,

8, 9, n, 12 och 15

7 kap. 1, 4, 6 och 7 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 7 o ch 8 §§, 11

kap, 1, 9 och 11 §§, 12 kap, 1 § samt 14 kap. 1—4 §§ luftfartslagen den 6

juni 1957-ordet »luftfartsstyrelsens- eller böjningsform av detta ord skall er-

sfdlas med » luftfart.sverket> eller motsvarande form därav, dels att i 3 kap.

7 § , 5 kap. 8 § och 12 kap. 1 § luftfartslagen ordet i>styrelsen> eller böj­

ningsform därav skall bytas ut mot i>verkeli> e ller motsvarande form därav,

dels att i G kap. 16 § luftfartslagen ordet »markmekaniker» skall bytas ut

mot »flygmekaniker», dels att 7 kap. 3 § och 13 kap. 7 § luftfartslagen skall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

7 KAP.

3 §.

Såvitt angår

till ståndssökande bolaget.

.yo de —

meddelat tillståndet.

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, luftfartsverket äger

^mdgiva undantag från vad i denna paragraf stadgas, när särskilda skäl

aro därtill .

13 KAP,

7 §.

^uältar eller

— sex månader.

mil samma straff domes den som utövar luftfart utan att hava tillstånd

7 kap. eller med åsidosättande av \'illkor som meddelats med stod

7 kap . 4 g.

k'enna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

I Prop. 1969: 9; ILU 2; Rskr 74-

renaste lydelse av 2 kap. 8 § se 1959: 520.

U4-.8ÖSÖOO. Svensk författningssamUng 1969, Nr ^01

¬

background image

jPUBi

1969 • Nr 201

IDS

1 1,;;,. iviva sis liörsamligen alt eflerrälla. Till vsio.

hav" VrdSamed egen hand nndcrskrivit och med Vurl k,mg,.

ADOLF

(L. S.)

(Kommunikationsdepartementet^

SVANTE L UNDKVIS

201. v. •'»'•'^•SlocUholmlOGn.Kungl.Boiarydceriet.P. A. Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.