SFS 1967:71

670071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 71

Lag

oni ändrad lydeise av 5 kap. 4 ccli 5 §§ luftfartslagen

den 6 juni 1957 (nr 297);

given Stockh olms sloU den 10 mars 1967.

GUSTAF A DOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

n d e s Konung göra v c t e r 1 i g t: att Vi, m ed riksdagenU funnit

gott förordna, alt 5 kap. 4 och 5 §§ luftfartslagen den 6 juni 1957 skola er-

la ändrad lydelse på sätt nedan angives.

' 1'rop. 19GG: 159; L'U 47; Rslcr 364.

¬

background image

ISO

1907 ⬢ Nr 71

N-ir (let nakallas a v hänsyn Ull lufLfarlygels säkerhet eller säkcrhelen

lor öinhnrdvaraiule person eller egendom eller for upprulthallande av lyd-
n-.den oeh ordningen oinhord, ägor befidhavaren bruka det väld och vid

la-ia de älgärder i övrigt som kunna anses försvarliga med bänsyn till oin-
Nländigholerna.

.

I fail som avses i förslå slyckot skall medlem av besättningen utan sär­

skild anmaning lämna hefälbavaren det bistånd ban behöver. Efter anina-
ijing av hefälhavaren äger även passagerare lämna sådant bistånd.

(Till det till förebyggande av att luftfartygets säkerhet eller säkerheten

för jicrson eller egendom ombord äventyras är nödvändigt alt åtgärd soni
avses i första stycket vidtages ulan dröjsmål, äger medlem av besättningen

och passagerare vidtaga åtgärden ulan anmaning av befälhavaren.

^

Förövas ä

- kunna uiipskjutas.

Befälhavaren skall, så långt omständigheterna medgiva, sörja för alt den

hrotlslige icke avviker och äger för sådant ändamål taga honom i förvar,
Beslämmelserna i -1

andra stycket äga motsvarande tillämpning. Den

hrotlslige lar ej ulan eget samtycke hållas i förvar längre än till dess han
kan överlämnas till svensk polisman eller, ulom riket. Ull behörig utländsk

myndighet eller till svensk konsul.

Föremål som kan antagas äga betydelse för utredning om brottet far

befälhavaren taga i förvar. Befälhavaren skall tillbandahåila polisman eller

myndighet som avses i andra stycket de upplysningar och de föremål i

hans besittning som kunna vara av betydelse för utredning om brottet.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.
Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 mars 1907.

GUSTAF ADOLF

(.lustitiede])artementct)

(L. S.)

HEBMAN KLING

T"

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.