SFS 1964:211

640211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 211

om ändring i luftfartslagen den 6 juni 1957 (nr 297);

given Stockholms sloU den 20 mars X964. :

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, S ver i g e s, :G 51 e s och

V e n d c s Konung, göra v e t e r 11 g t: atl Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, atl 13 kap. 1, 2, 6 och 12 §§ luftfartslagen den 6 juni 1957

skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angiyes,

• 13 KAP. "

• 1 §/ •

överträder någon förbud eller föreskrift som Konungen meddelat med

stöd av 1 kap. 3 §, dömes till fängelse i högst två år eller, om brottet är

ringa, till dagsböter.

Överträdelse av —

sex månader.

2 g.

Lämnar någon —

sex månader,

^

_

Framför någon luftfartj'g, som är märkt med oriktig nationalitets- och

registreringsbeteckning eller eljest saknar i denna lag eller med stöd där­

av föreskrivna märken, dömes till fängelse i högst två år eller, om brottet
iir ring a, till dagsböter.

6 §

Den som %1d förande av luftfartyg eller utövning av annan tjänst om­

bord eller vid utövning av tjänst som avses i 6 kap. 16 § vant så på%erkad

starka drycker elle? andfa stimulerande eller

bap. 10 § sägs, dömes till fängelse i högst två år eller, om brottet ar nn^a,

01 d agsböter, dock ej under tjugufem.

'

/

Till slraff enligt denna lag må ej dömas för gärning, som är särskilt be

^gd m ed straff i brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1965. .

'

' Prop. 1964:10; L^U 3; RSKT 79.

¬

background image

'•"SO

'Vilcrhur

"ofi OJO

•1%

h

h

]

U

s

a

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.