SFS 1959:520

590520.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

9 • Nr 520

utkom från trycket den 10 dec, 1959

Nr 520

Lag

om ändring i luftfartslagen den 6 juni 1957 ^nr 297);

given Siockholms slott den 4 december 1959,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

ondes Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^ funnit

tt förordna, att 2 kap. 8 § luftfartslagen den 6 juni 1957 och slutl3estäm-

elserna till samma lag- skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angi-

s.

2 KAP.

8 §.

Luftfartyg skall — — — begär det.

Samma lag vare, om det i 2 § första stycket för registrering uppställda

)koret ej längre är uppfyllt och Konungen icke jämlikt andra stycket i

ma paragraf medgiver att fartj'^get det oaktat må kvarstå i registret eller

medgivande, som Konungen lämnat enligt sistnämnda stycke, återkallats

er ock förfallit på den grund att i medgivandet föreskrivet villkor icke

gre är uppfyllt, så ock om fartyget förolyckats, upphuggits eller annor-

des förstörts eller om det efter anträdd luftfärd ej avhörts under en tid

v tre månader. Har omständighet som nu sagts inträffat, åligger det ägaren

t ofördröj ligen göra anmälan därom till registret, såvida sådan ej skett på­

fund av vad i 7 §' stadgas.

Har luftfartyg —

är luftvärdigt.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar. Har förordnande

j me ddelats om ikraftträdande senast den 1 januari 1959, skola dock be-

tämmelserna i 10 kap. 3 § samt vad i 15 kap. 1 § andra stycket stadgas om

' lämpning av dessa bestämmelser å militär luftfart m. m. träda i kraft

ämnda dag. Förordnande om ikraftträdande särskilt, innan lagen i övrigt

ätt i kraft, må ock meddelas beträffande 7 k ap. och 13 kap. 7 § andra styc-

Konungen eller

efter ikraftträdandet.

• Genom denna lag upphävas

lagen den 7

svenskt område;

- lagen d en 12

- fartyg m. m; och

Prop. 1959: 170; L^U 29; Rski- 327.

f Sen aste lydelse av slutbestämmelserna se 1958; 437.

—5.9702//. Sv ensk förfaitningssamling 1959, Nr 520

¬

background image

1322

1959 . Nr 520

förordningen den 26 maj 1922 (nr 383) om luftfart, vai*vid §§ 33—35 i fÖ

ordningen ävensom stadgandet i §.44 mom. 1 samma förordning, såvitt de

avser straff för den som utan tillstånd utövar linjefart, skola upphöra att

gälla i och med att 7 kap. och 13 kap. 7 § andra stycket i lagen träda i kraft."

Utan hinder

lagens ikraftträdande.

Förekommer i

stället tillämpas.

' I

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera )

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill °

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 4 december 1959.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

<Kommunikationsdepartementet)

GÖSTA SKOGLUND

5lf

Nr 520, »Mark. Stockholm 1059. Kungl. Koklryckcrlcl, P. A. Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.