570297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

;

Nr 297

Luftfartslag;

given Stockholms slott den 6 juni 1957.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

tt förordna som följer.

F�RSTA AVDELNINGEN

Om civil luftfart

1 KAP.

Inledande bestämmelser

1 §.

Luftfart må här i riket äga rum allenast med de inskränkningar och un­

der de villkor, som följa av denna lag och med stöd därav meddelade före­

skrifter eller som eljest stadgas i lag eller författning.

2 §.

Luftfart må ej äga rum med andra luftfartyg än sådana som hava svensk

nationalitet eller nationalitet i främmande stat, med vilken slutits överens­

kommelse om rätt till luftfart inom svenskt område.

När särskilda skäl äro därtill, äger Konungen eller, efter Konungens be­

myndigande, luftfartsstyrelsen medgiva att luftfart må äga rum utan hin-

^ der av vad i första stycket sägs, så ock bestämma villkoren därför.

3 §.

Konungen äger att av militära skäl eller av hänsyn till allmän ordning och

säkerhet inskränka eller förbjuda luftfart inom viss del av riket. Efter

.Konungens bemyndigande må ock luftfartsstjrrelsen av hänsyn till allmän

ordning och säkerhet inskränka eller för högst två veckor förbjuda luftfart

inom visst område.

Under utomordentliga förhållanden eller då eljest hänsyn till allmän sä­

kerhet kräver det äger Konungen tillfälligt inskränka eller förbjuda luft­

fart inom hela riket.

4 §.

Denna lag skall, där ej annat följer av vad i lagen är stadgat, med avse-

: ende å svenskt luftfartyg lända till efterrättelse jämväl vid luhfart utom

riket, såvitt det är förenligt med lag i främmande stat som efter överens­

kommelse eller eljest är tillämplig.

- ~ ^ Prop. 1957; 69; L^U 26 ; Rslcr 3 10.

⬢ 158�Svensk författningssamling 1957, Nr297�299

¬

background image

554

1.957 .

2 KAP.

Om registrering av luftfartyg, dess nationalitet ocb. märkning

Registrering

inrättning med svensk nationalitet.

Införes i registret ny ägare av intecknat luftfartyg, åligger det luftfarts-

Isen att ofördröjligen underrätta inskrivningsdomaren därom.

stvrclsen att ofördröjlige

'Anmäles ny ägare av luftfartyg men finnes utredningen ej vara sådan att

if

1-j

'M

i

1 §.

�ver luftfartyg skall hos luftfartsstyrelsen föras register (luftfartygs­

register).

Om inskrivning av rätt till luftfartyg samt om vissa internationella för-

hållanden beträffande rätt till luftfartyg är särskilt stadgat.

;

2 §.

Luftfartyg må registreras här i riket endast om ägaren är svenska staten,

svensk kommun eller annan sådan menighet, svensk medborgare eller svenskt

dödsbo eller ock bolag, förening, annat samfund, stiftelse eller annan sådan

r.s

Konungen äger, beträffande luftfartyg som i regel nyttjas med utgångs­

punkt här i riket, medgiva att det må införas i registret utan hinder av vad

i första stycket sägs.

Ej må luftfartyg, som är registrerat i främmande stat, registreras här i

riket, med mindre det avföres ur den främmande statens register.

rs-

4 §.

Luftfartyg må icke registreras, med mindre det har luftvärdighetsbe\as

som utfärdats eller godkänts här i riket,

5 §.

Ansökan om registrering av luftfartyg skall göras skriftligen av ägaren

och innehålla för registreringen nödiga upplysningar rörande fartyget, äga­

ren och dennes fön^ärv av fartyget. Ansökningen skall åtföljas av utredning

till styrkande av att sökanden är ägare av fai'tyget och att i övrigt de i 2�4

§§ upptagna villkoren äro uppfyllda, så ock av handling som utmärker när,

var och av vem fartyget är byggt.

6 §.

Registret skall för varje luftfartyg innehålla fartyget tillkommande na- j,i

tionalitets- och registreringsbeteckning, de uppgifter som äro nödiga för att

identifiera det, upplysning angående äganderätten till fartyget och ägarens \

fång samt huruvida fartyget är intecknat, hämäsning till fartygets luftvär-

dighetsbe"sds ävensom anteckning om tiden, då fartyget införes i registret,

ändring i äganderätten registreras eller fartyget avföres ur registret, så ock

i övrigt vad Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, luftfartsstyrel- j,

sen föreskriver.

7 §.

Sker ändring i äganderätten till luftfartyg som införts i registret eller

ändras ägarens nationalitet eller undergår fartyg efter registreringen änd­

ring av betydelse för fartygets identifiering, vare ägaren skyldig att därom

ofördröjligen göra anmälan till luftfartsstyrelsen för införande i registret.

Samma skyldighet åligger vid ändring i äganderätten jämväl den förutva­

rande ägaren.

.1

¬

background image

57 - Nr 297

555

1

' n kan införas i registret, skola ändock däri anmärkas hans namn, det

pgivna fånget och dagen då anmälan skedde.

8 §.

Luftfartyg skall avföras ur registret, om ägaren begär det.

Samma lag vare, om det i 2 § första stycket för registrering uppställda

villkoret ej längre är uppfyllt och Konungen icke jämlikt andra stycket i

samma paragraf medgiver att fartyget det oaktat må kvarstå i registret, så

'ock om fartyget förolyckats, upphuggits eller annorledes förstörts eller om

et efter anträdd luftfärd ej avhörts under en tid av tre månader. Har om­

ständighet som nu sagts inträffat, åligger det ägaren att ofördröj ligen göra

anmälan därom till registret, såvida sådan ej skett på grund av vad i 7 §

'stadgas.

Har luftfartyg sedan tre år icke haft gällande luftvärdighetsbe-\ås, må

fartyget avföras ur registret, där ägaren ej inom tid, som luftfartsstyrelsen

stämmer, visar att fartyget är luf tvär digt,

.'v

9 §.

Luftfartyg, som är intecknat, må ej på grund av ägarens begäran eller

nan i 8 § avsedd omständighet avföras ur registret, med mindre i ärendet

' öfetes bevis från inskrivningsdomaren, att inteckningshandlingen uppvi­

sats för honom samt att inteckningshavaren samtyckt till åtgärden, men i

registret skall göras anmärkning om vad i ärendet förekommit.

Avföres luftfartyg ur registret eller sker i registret anmärkning som i

första stj'^cket sägs, skall inskrivningsdomaren ofördröjligen underrättas

därom.

:

10 §.

Innehaves luftfartyg på grund av köp utan att äganderätten övergått å in­

nehavaren, skola i registret antecknas innehavarens namn och den rätt som

tillkommer honom. Det åligger dem som slutit avtalet att ofördröjligen göra

anmälan därom till luftfartsstyrelsen.

Upplåter någon luftfartyg för obestämd tid eller för en tid av minst två

veckor till annan för att av denne nyttjas för egen räkning, skall på begäran

av upplåtaren eller innehavaren i registret göras anteckning om upplåtelsen.

11 §.

Har å utrikes ort luftfartyg byggts för svensk räkning eller �vergått i

⬢ svensk ägo och äro de i 2 och 3 §§ för registrering angivna villkoren upp-

' fyll da, må fartyget, i enlighet med bestämmelser som Konungen meddelar,

wför viss tid antecknas i ett särskilt bihang till luftfartygsregistret.

'

Nationalitet

12 §.

Sedan luftfartyg införts i luftfartygsregistret, äger det svensk nationalitet.

Om införandet i registret skall luftfartsstyrelsen utfärda bevis (nationa­

litets- och registreringsbevis).

13 §.

Där luftfartyg avförts ur registret eller anmärkning skett enligt 9 §,

skall fartygets ägare eller, i fall då fartyget avförts ur registret till följd av

. att det övergått till utländsk ägare, den förre ägaren ofördröjligen återställa

nationalitets- och registreringsbeviset till luftfartsstyrelsen. Har eljest änd-

⬢ ring i förhållande, varom beviset innehåller upplysning, införts i registret,

i; skall fartygsägaren ofördröjligen avlämna beviset till luftfartsstyrelsen, som

> ant ecknar ändringen å beviset eller, där så finnes lämpligare, utfärdar nytt

'he-\is.

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.