SFS 1955:228

550228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 228

Lag

om registrering av luftfartyg samt om bärgning av sådant fartyg m,

given Stockholms slott den 12 maj 1955.

>;

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Göteso

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ fu

gott förordna som följer.

1 KAP.

Om registrering av luftfartyg och om dess nationalitet

1§.

^

Över luftfartyg skall hos luftfartsstyrelsen föras register (luftfart

register).

Om inskrivning av rätt till luftfartyg samt om vissa internationella

hållanden beträffande rätt till luftfart3^g är särskilt stadgat.

2 §.

Luftfartyg må registreras här i riket endast om ägaren är svenska s

ten, svensk kommun eller annan sådan menighet, svensk medborgare eli

svenskt dödsbo eller ock bolag, förening, annat samfund, stiftelse ell

annan sådan inrättning med svensk nationalitet.

Utan hinder av vad sålunda stadgats må Konungen, beträffande far

som i regel nyttjas med utgångspunkt här i riket, medgiva att det må infö.

i registret.

3 §.

;

Ej må luftfartyg, som ä,r registrerat i främmande stat, här i riket

gistreras, med mindre det avföres ur den främmande statens register.

4 §. _

Luftfartyg må icke registreras, med mindre det har luftvärdighets

som utställts eller godkänts hä;r i riket.

s

f-

» Prop. 1955; 13; L'U 15; Rskr 130.

(

¬

background image

Nr 228

423

5 §. .

risökan om registrering av luftfartyg skall göras skriftligen av ägaren

' innehålla för registreringen nödiga upplysningar rörande fartyget, äga-

och dennes förvärv av fartyget. Ansökningen skall åtföljas av utred-

g till styrkande av att sökanden är ägare av fartyget och att i övrigt de

2-—4 §§ upptagna villkoren äro uppfyllda, så ock av handling som ut-

"rker när, var och av vem fartyget är byggt.

6 §.

Registret skall för varje luftfartyg innehålla fartyget tillkommande na-

ionalitets- och registreringsbeteckning, de uppgifter som äro nödiga för att

dentifiera det, upplysning angående äganderätten till fartyget och ägarens

ng samt huruvida fartyget är intecknat, hänvisning till fartygets luftvär-

ighetsbevis ävensom anteckning om tiden, då fartyget införes i registret,

ndring i äganderätten registreras eller fartyget avföres ur registret, så ock

•övrigt vad som bestämmes av Konungen eller den Konungen därtill be-

; yndigar.

7 §.

, Sedan luftfartyg införts i registret, äger det svensk nationalitet.

,0m införandet i registret skall, i enlighet med formulär som Konungen

ästställer, av luftfartsstyrelsen utfärdas bevis (nationalitets- och registre-

ingsbevis).

Fartyget skall märkas i enlighet med dess nationalitets- och registrerings-

eteckning; och skola märkena föras så länge fartyget är registrerat.

8 §.

• Sker ändring i äganderätten till luftfartyg som införts i registret eller

dras ägarens nationalitet eller undergår fartyg efter registreringen änd-

•"ng av betydelse för fartygets identifiering, vare ägaren skyldig att där-

m ofördröjligen göra anmälan till luftfartsstyrelsen för införande i re-

istret. Samma skyldighet åligge vid ändring i äganderätten jämväl den

förutvarande ägaren.

Införes i registret ny äga;'e av intecknat luftfartyg, åligge det luftfarts­

tyrelsen att därom ofördröjligen underrätta inskrivningsdomaren.

Anmäles ny ägare av luftfartyg men finnes utredningen ej vara sådan,,

tt han kan införas i registret, skola ändock däri anmäykas hans namn,

det uppgivna fånget och dagen då anmälan skedde.

9 §•

Luftfartyg skall avföras ur registret, om ägaren det begär.

Samma lag vare, om det i 2 § första stycket för registrering uppställda

, 'll koret ej längre är uppfyllt och Konungen icke jämlikt andra stycket i

amma paragraf medgiver att fartyget det oaktat må kvarstå i registret, så

k om fartyget förolyckats, upphuggits eller annorledes förstörts eller om

•det e fter anträdd luftfärd ej avhörts under en tid av tre månader. Har om­

ständighet som nu sagts inträffat, åligge det ägaren att därom ofördröjli­

gen göra anmälan till registret, såvida sådan ej skett på grund av vad i 8 §

stadgas.

Har fartj'g sedan tre år icke innehaft gällande luftvärdighetsbevis, må

fartyget avföras ur registret, där ägaren ej inom tid, som av luftfartssty­

relsen bestämmes, visar att fartyget är luftvärdigt.

10 §.

Luftfartyg, som är intecknat, må ej på grund av ägarens begäran eller an­

nan i 9 § avsedd omständighet avföras ur registret, med mindre i ärendet

företes bevis från inskrivningsdomaren, att inteckningshandlingen upp-

:

.i '

• i

¬

background image

424

1955 . V 8

visats för honom samt att inteclmingshavaren samtyckt till åtgärden, me

skall i registret göras anmärkning om vad i ärendet förekommit.

Avföres luftfartyg ur registret eller sker i registret anmärkning som-,

första stycket sägs, skall inskrivningsdomaren ofördröj ligen underrät '

därom.

11 §.

Där luftfartyg avförts ur registret eller anmärkning skett enligt 10 §,

skall fartygets ägare eller, i fall då fartyget avförts ur registret till följd •

av att det övergått till utländsk ägare, den förre ägaren ofördröjligen åter­

ställa nationalitets- och registreringsbeviset till luftfartsstyrelsen. Har eljest

ändring i förhållande, varom beviset innehåller upplysning, införts i re­

gistret, skall fartygsägaren ofördröjligen avlämna beviset till luftfartssty­

relsen, som antecknar ändringen å beviset eller, där så finnes lämpligare,,

utställer nytt bevis.

12 §.

Innebaves luftfartyg på grund av köp utan att äganderätten övergått å

innehavaren, skola i registret antecknas innehavarens namn och den rätt'

som tillkommer honom. Det åligger dem som slutit avtalet att därom oför­

dröjligen göra anmälan till luftfartsstyrelsen.

Upplåter någon luftfartyg för obestämd tid eller för en tid av minst fjor­

ton dagar till annan för att av denne nyttjas för egen räkning, skall på be­

gäran av upplåtaren eller innehavaren i registret göras anteckning om upp-,

låtelsen.

13 §.

Har å utrikes ort luftfartyg byggts för svensk räkning eller övergått i

svensk ägo och äro de i 2 och 3 §§ for registrering angivna villkoren upp- ,

fyllda, må fartyget, i enlighet med bestämmelser som Konungen medde­

lar, för viss tid antecknas i ett särskilt bibang till luftfartygsregistret och

förses med interimistiskt nationalitets- och registreringsbevis.

Under sålunda bestämd tid äger fartyget svensk nationalitet.

Fartyget skall under samma tid vara märkt enligt föreskrifter som med- ,

delas av Konungen.

:

2 KAP.

Om bärgning m. m.

14 §.

Den som bärgar förolyckat eller nödställt luftfartyg eller ombordvaran­

de gods eller något, som hört till sådant fartyg eller gods, så ock envar sop

medverkar vid bärgningen bar rätt att, vare sig bärgningen ägt rum till

sjöss, på land eller i luften, undfå bärgarlön i enlighet med de grunder, som

jämlikt 225—227 §§ sjölagen gälla vid bärgning av fartyg och gods. Till an- ^

del i lön som för bärgningen skall utgå vare ock den berättigad, vilken ,,

under den nöd som föranlett bärgningen räddat människor frän fartyget

eller medverkat vid deras räddning. Har någon eljest för bevarande av luft­

fartyg eller gods vidkänts särskilda kostnader, som varit oundgängliga för

bevarandet av fartyget eller godset, varde ock dessa honom ersatta.

Har gods eller något, som hört till gods, bärgats eller bevarats, häfte

ägaren med det bärgade eller bevarade, men svare ej personligen.

Rätt till bärgarlön skall icke tillkomma den som medverkat vid bärg­

ningsföretag trots uttryckligt och befogat förbud av fartygets befälhavare,

ägare eller innehavare. Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande till-

lämpning beträffande kostnader för bevarande av fartyg och gods.

¬

background image

Nr 228

425

!

15 §. •

örgehär, som har fordran å bärgarlön eller å ersättning för kostnader

fe

avses i 14 §, njute 1 fartyget eller godset luftpanträtt med förmånsrätt

äiiiför de i 17 kap. handelsbalken omförmälda borgenärerna, såframt bär-

lÖnen eller ersättningen hänför sig till åtgärder vilka slutförts bär i riket,

1

I första stycket avsedda fordringar skola, var i förhållande till fordring-

ns belopp, njuta lika rätt om de bärröra av samma händelse; eljest skall

gre fordran äga företräde framför äldre.

r

Utan borgenärens samtycke må icke, innan betalning för dennes fordran

Idits eller säkerhet därför blivit ställd, luftfartyget lämna det ställe, där

i

tgärderna för bärgningen eller bevarandet slutfördes, eller godset av ägaren

gas i besittning.

16 §.

i

Angående luftpanträttsbavares rätt till ersättning, som utgår på grund av

gen försäkring, är särskilt stadgat.

Har luftfartygets eller godsets ägare på annan grund fordran å ersätt­

ning för skada å egendomen, skall luftpanträtt i egendomen tillika omfatta

sådan fordran; och skall i nu angivet hänseende vad i 272 och 279 §§ sjö­

lagen stadgas äga motsvarande tillämpning.

i; •

17 §.

Försäljes luftfartyg eller gods efter utmätning eller under konkurs i den

(ordning, som för försäljning av utmätt sådan egendom är stadgad, uppböre

luftpanträtten i fartyget eller godset, men borgenären äge undfå del i köpe­

skillingen enligt vad därom är särskilt stadgat.

Lossas gods, som häftar för fordran, till avsändares eller lastemottagares

förfogande, uppböre luftpanträtten i godset. Utlämnas godset utan borgenä­

rens tillstånd, vare den som mottager godset med kunskap om fordringen

ansvarig för denna, dock icke utöver det värde godset hade vid lossningen.

18 §.

Luftpanträtt i luftfartyg, som är registrerat bär i riket, uppböre efter

tre månader från det åtgärderna för bärgningen eller bevarandet av farty-

; get avslutades, såvida icke inom nämnda tid borgenärens anspråk på pant­

rätt blivit anmält till inskrivningsdomaren för anteckning i inskrivnings­

boken för luftfartyg samt dessutom överenskommelse träffats om panträt­

tens belopp eller talan om panträtten väckts i laga ordning.

Är fartyget registrerat i främmande stat, som biträtt den i Genöve den 19

juni 1948 avslutade konventionen rörande internationellt erkännande av

rätt till luftfartyg, vare lag som i första stycket sägs, med iakttagande av

att anmälan skall ske hos den myndighet som för inskrivningsboken för

' fartyget.

I fall då fartyget icke är registrerat eller då det är registrerat i annan

främmande stat än i andra stycket sägs, uppböre luftpanträtten i fartyget

efter ett år från det åtgärderna för bärgningen eller bevarandet avslutades,

, såframt ej inom nämnda tid överenskommelse träffats om panträttens be-

dopp eller talan om panträtten väckts i laga ordning.

3 KAP.

Ansvarsbestänimelser m. m.

'}

19 §.

Lämnar någon vid ansökan om registrering av luftfartyg eller vid ansökan

att fartyg må kvarstå i eller avföras ur luftfartygsregistret eller vid anmä-

t!

. 1 i

¬

background image

i'/

'J > •

'r

f.i'

;'

. ..

426

1955 . Nr 22

'

lan till registret uppsåtligen oriktig uppgift, straffes med dagsböt

fängelse i högst sex månader. Sker det av grov oaktsamhet, domes tilj

böter.

.f.

Framför någon luftfartyg med vetskap om att det är märkt med o

nationalitets- och registreringsbeteckning eller att det eljest saknar i d

lag eller med stöd därav föreskrivna märken, dömes till fängelse eller

arbete i högst två år eller, där brottet är ringa, till dagsböter.

Åsidosätter någon i annat fall än nu sagts vad enligt 1 kap. åligger

nom, straffes med dagsböter.

20 §.

Ej må straff enligt denna lag ådömas, där brottet enligt allmänna st

lagen är belagt med strängare straff.

,

21 §.

Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av vad i denna lag stad

meddelas av Konungen eller den Konungen därtill bemyndigar.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Genom denna lag upphävas:

j C -Ii

§§ 4—13 samt § 40 andra stycket förordningen den 26 maj 1922 (nr

I' I J

om luftfart ävensom stadgandet i § 44 mom. 1 samma förordning, så '

stadgandet avser straff för den som i anmälan till luftfartygsregistret

bättre vetande lämnar oriktig uppgift;

så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning stridande mot nya lage

bestämmelser.

Förekommer i lag eller författning hänvisning till författningsrum so

ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall den bestämmelsen i s

I,

tillämpas.

^

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterm

I

visso hava Vi detta med egen hand underslcivit och med Vårt kungl. si

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 12 maj 1.955.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG,

'

\ '-i

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.