SFS 2018:838 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2018:838 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
SFS2018-838.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500)

ska ha följande lydelse.

12 kap.
5 §
En förvaltningsmyndighets beslut i frågor som rör trafiktillstånd får

överklagas till regeringen.

Ett beslut enligt 4 kap. 19 § andra stycket om erinran, enligt 4 kap. 21 §

om omhändertagande av flygcertifikat eller ett föreläggande enligt 4 kap.

25 § första stycket får inte överklagas.

Ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § får prövas av allmän förvaltnings-

domstol endast i samband med prövning av frågan om återkallelse på grund

av att föreläggandet inte har följts. Ett föreläggande enligt 4 kap. 29 § får

överklagas endast i samband med ett överklagande av det beslut genom

vilket målet avgörs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:838

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.